Paszport do eksportu dla Sente

Firma Sente Systemy Informatyczne, twórca i dostawca systemu ERP, otrzymała unijne wsparcie na realizację eksportu własnych usług i produktów informatycznych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 6.1. Kwota dofinansowania w pierwszym etapie wynosi 12 500 złotych.

Projekt o nazwie „Paszport do eksportu”, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego, skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MSP, rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Polski. Spółka jest jedną 2 tysięcy firm, które mogły otrzymać wsparcie na ten cel w danym roku.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie finansowe przedsiębiorców, zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z zagranicznymi partnerami, w szczególności obejmujące doradztwo i szkolenia w zakresie promocji eksportu i sprzedaży za granicą, badania rynków zagranicznych i udział targach lub wystawach. Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, trwający nie dłużej niż dwa lata.

W pierwszym etapie, zakończonym w grudniu ub.r. firma wnioskowała o dofinansowanie na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu. Ten kluczowy dokument został opracowany przez firmę doradczą AK-Consulting.pl, wybraną w otwartym konkursie. – W tym celu nasza agencja m.in. zbadała najbardziej optymalne kierunki działalności eksportowej dla spółki Sente Systemy Informatyczne i przeprowadziła wnikliwą analizę wybranego rynku pod kątem skutecznego wprowadzenia na nie produktów tej firmy – tłumaczy Krzysztof Bednarz z AK-Consulting.pl

Jak mówi Daniel Urban, prezes zarządu Sente Systemy Informatyczne, firma zdecydowała się na udział w projekcie z uwagi na chęć dalszego rozwoju i konieczność skutecznego funkcjonowania w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu.

– W podjęciu tej decyzji pomogły nam liczne zapytania ofertowe płynące głównie z Republiki Czeskiej i Niemiec. Jesteśmy zdania, że obecnie najlepsze rynki, na których możemy rozpocząć działalność eksportową na większą skalę, to oprócz niemieckiego, także rynek czeski i słowacki. Głównie z uwagi na specyfikę i wymogi branży, a w przypadku naszych południowych sąsiadów, podobny do polskiego rozwój społeczno – gospodarczy. Istotne są dla nas także czynniki ekonomiczne branży w tych krajach – mówi Daniel Urban.

Obecnie spółka oczekuje na pozytywną opinię dot. możliwości realizacji Planu Rozwoju Eksportu.

Powrót do listy artykułów