Zarządzanie Produkcją (MRP)

System MRP Sente S4 ułatwia planowanie, wspiera harmonogramowanie, dostarcza bieżących informacji o przebiegu produkcji i zapewnia wsparcie analityczne. Dzięki Sente S4 przedsiębiorstwo w pełni wykorzystuje zasoby i potencjał produkcyjny do efektywnej realizacji zleceń.

Obniżenie kosztów produkcyjnych

Efektywne wykorzystanie zasobów

Możliwość zwiększenia mocy produkcyjnych poprzez efektywne i zoptymalizowane zarządzanie produkcją, bez konieczności zwiększenia zatrudnienia. Taki efekt można uzyskać dzięki systemowi MRP Sente S4, wspierającemu bardziej efektywne wykorzystanie maszyn i czasu doświadczonych pracowników.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Skrócenie czasu realizacji procesu produkcyjnego

Wiedza na temat zdolności produkcyjnych oparta na rzetelnej informacji pomaga usystematyzować proces produkcji. Przekłada się to na skrócenie terminu realizacji zleceń, zwiększenie mocy produkcyjnych i bardziej efektywne zarządzanie produkcją.

Raporty pełne rzetelnych informacji

System MRP Sente S4 gwarantuje dostęp do bieżących informacji o przebiegu procesu produkcyjnego, które umożliwiają podejmowanie wiarygodnych decyzji niezbędnych w poprawnym funkcjonowaniu firmy produkcyjno-handlowej. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji wymagającej szybkiej reakcji na niespodziewane zdarzenia.

Zwiększenie wydajności produkcji

Optymalizacja wykorzystania surowców

Analiza ilości surowca potrzebnego do produkcji pozwala zoptymalizować wykorzystanie materiału. Dzięki informacjom zgromadzonym w systemie, zamówienia niezbędnego surowca są zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Sprawne harmonogramowanie i planowanie produkcji

System MRP pozwala na automatyzację układania planów produkcji z uwzględnieniem operacji do wykonania oraz dostępności zasobów. Odpowiednia kolejność wykonywania operacji produkcyjnych przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie maszyn i pracowników.

Lepsza organizacja pracy pracowników

Korzystanie z systemu MRP zwiększa wydajność pracy i usprawnia przepływ informacji między pracownikami firmy. Czas, który dotąd był poświęcany na wpisywanie danych, może zostać zaoszczędzony dzięki jednorazowemu wprowadzeniu informacji np. za pomocą skanowania kodów.

Funkcjonalności w obszarze Zarządzania Produkcją

PLANY PRODUKCYJNE

Moduł daje kierownictwu firmy możliwość planowania produkcji dla poszczególnych wydziałów w oparciu o plany sprzedaży. Plany mogą dodatkowo uwzględniać nadwyżki i niedobory magazynowe wyrobów gotowych lub półproduktów. Plany te stanowią podstawę generowania planów zapotrzebowania surowcowego, a te z kolei mogą służyć do tworzenia zamówień do dostawców. Ponadto moduł umożliwia kontrolę stopnia realizacji poszczególnych planów produkcyjnych w dowolnym momencie.

HARMONOGRAMOWANIE

Jest to moduł, który umożliwia właściwe zarządzanie produkcją i ułożenie odpowiedniej kolejności wykonywania operacji produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu heurystyk umożliwia poradzenie sobie z takimi problemami jak dostępność maszyn i wykwalifikowanych pracowników czy też surowców do produkcji. Dzięki zastosowaniu macierzy przezbrojeń możliwa jest również optymalizacja ich czasów i kosztów. Jest to szczególnie istotne w przypadku linii produkcyjnych gdzie wykorzystuje się maszyny z długim czasem rozruchu, lub gdy przy uruchamianiu maszyny występują kosztowne straty materiałów i narzędzi. Moduł działa w oparciu o zdeklarowane czasy wykonania poszczególnych operacji i informuje planistę na bieżąco o powstałych odchyleniach od harmonogramu produkcji. Dzięki przyjaznej dla użytkownika prezentacji w formie wykresu Gantta umożliwia edycję naliczonych terminów realizacji oraz szybką symulację dotyczącą możliwości realizacji nowego priorytetowego zlecenia, bez naruszania innych terminów wykonania zleceń.

TECHNOLOGIA

Moduł daje sposobność do pełnego opisu produktu. Sporządza zarówno bilans materiałowy jak i opis operacji technologicznych koniecznych do wykonania, aby powstał produkt. Możliwa jest budowa kaskadowa technologii wykonania produktu, czyli opracowanie osobnej technologii na półfabrykaty wykorzystywane w wielu wyrobach gotowych co znacząco skraca czas opracowywania technologii.

KALKULACJE TECHNOLOGICZNE

Wynikiem kalkulacji jest zestaw rubryk kalkulacyjnych, zawierających poszczególne składniki kosztowe oraz ich podsumowania. Umożliwiają określenie cen ewidencyjnych wyrobów gotowych jak i badanie wpływu zmian cen surowców, kosztów eksploatacji czy zatrudnienia na planowaną marżę wynikającą ze sprzedaży produktów. Dzięki funkcjonalności modułu możliwe jest zapobieganie sprzedaży wyrobów gotowych poniżej kosztów wyprodukowania zanim zostanie ustalona cena z kontrahentem na zamówieniu sprzedaży.
Kalkulacje technologiczne są podstawą do wykonania kalkulacji poprodukcyjnej. Umożliwiają one porównanie rzeczywistych kosztów wytworzenia z planowanymi. Dają kierownictwu organizacji informacje konieczne do podjęcia trafnych decyzji kształtujących ceny sprzedaży produkowanych dóbr, jak i daje możliwość określenia najbardziej kosztownych procesów produkcyjnych. Umożliwia tym samym skupienie się na usprawnianiu procesów produkcyjnych w miejscach, które przyniosą najwięcej korzyści.

ZLECENIA I PRZEWODNIKI PRODUKCYJNE

Zlecenie produkcyjne wskazuje indeks i ilość wytwarzanego wyrobu oraz zapotrzebowanie surowcowo – materiałowe na jego realizację.
Przewodniki produkcyjne są generowane na podstawie zleceń produkcyjnych i odzwierciedlają partie wyrobu kierowane do produkcji. W przewodnikach produkcyjnych wyszczególnione są również operacje produkcyjne zdefiniowane w technologii. Dla każdej operacji produkcyjnej przewodnika można określić maszynę na której będzie wykonywana i czas kiedy powinna się rozpocząć i zakończyć (w przypadku zakupu również modułu harmonogramowania będzie się to odbywać automatycznie).

RAPORTOWANIE PRODUKCJI

Jest to zestaw gotowych modeli raportowania produkcji. Dzięki temu modułowi możliwa jest rejestracja czasu pracy poszczególnych pracowników nad zleceniem produkcyjnym, rejestracja braków produkcyjnych jak i rejestracja ilości wykonanych wyrobów gotowych. Umożliwia raportowanie wykonywanych operacji w sposób bardzo szczegółowy wręcz z podaniem numeru seryjnego wyrobu i numeru partii obrabianego surowca jak i w sposób bardzo ogólny – nawet bez rejestracji czasu pracy, a jedynie wykonania wyrobu gotowego. Dzięki temu modułowi obsługiwana jest również Kontrola Jakości w firmie i włączenie procesu KJ w proces rejestracji wykonania produkcji.

NARZĘDZIOWNIA

Moduł daje pracownikom działu produkcji sposobność ewidencjonowania narzędzi wielokrotnego użytku. W kartotece dostępne są informacje na temat liczby posiadanych, wypożyczonych i dostępnych narzędzi danego typu, a także na temat bieżących i historycznych wypożyczeń. W zależności od typu narzędzia, wypożyczenia i zwroty mogą dotyczyć pojedynczych egzemplarzy oznaczonych numerami seryjnymi lub ich grupy.

GOSPODARKA REMONTOWA

Moduł gospodarki remontowej daje pracownikom działu produkcji możliwość ewidencji planowanych przeglądów maszyn i urządzeń oraz zaistniałych awarii i wypadków. Dla każdego zdarzenia (np. przegląd, awaria, wypadek) możliwe jest zdefiniowanie ścieżki statusów (np. nowy przegląd, w realizacji, zamknięte) oraz operacji zmieniających statusy. Zawiera on konfigurowalny słownik czynności przypisanych do operacji, który umożliwia zautomatyzowanie procesu obsługi zdarzenia (np. automatyczne wystawienie dokumentu wydania części zamiennych z magazynu). W celu rozliczenia kosztów do ww. zdarzeń można przypisać faktury kosztowe oraz ewidencjonować czas pracowników. Dodatkowo moduł umożliwia ewidencję części zamiennych, dzięki czemu pracownicy mogą sprawować kontrolę na magazynie nad stanami minimalnymi części niezbędnych do utrzymania kluczowych maszyn w ruchu.

RAPORTOWANIE PRODUKCJI NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH

Za pomocą modułu możliwe jest raportowanie produkcji przy użyciu urządzeń przenośnych typu Hand-held. Za pośrednictwem urządzeń mobilnych pracownicy działu produkcji mogą przeglądać zlecenia produkcyjne, przewodniki i operacje produkcyjne, a także ewidencjonować raporty produkcyjne – ze wskazaniem pracownika, maszyny i zlecenia/przewodnika poprzez sczytywanie kodów kreskowych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się

Przykłady projektów

KONWEKTOR

Fabryka wentylatorów na wysokich obrotach

2-3

krotne skrócenie czasu zapłaty za zrealizowane zamówienie

DAGAT-ECO

Produkcja orurowania dla przemysłu motoryzacyjnego oraz dekoracyjnych grzejników

10%

zwiększenie wydajności pracy wydziału produkcyjnego

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się