Klauzula informacyjna RODO

Kategoria informacji: DOKUMENT JAWNY

Dok. 48 (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTAKT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zgodnie z art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znanego jako „RODO” informujemy, że „Administratorem” danych osobowych (dalej „Administrator” lub „My”) jest SENTE S.A. z siedzibą przy ul. Legnickiej 51-53; 54-203 Wrocław.

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@sente.pl i/lub korespondencyjnie pod adresem korespondencyjnym: SENTE S.A. ul. Legnicka 51-53; 54-203 Wrocław.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iodo@sente.pl lub korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych / SENTE S.A. / ul. Legnicka 51-53 / 54-203 Wrocław.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Podstawa prawna przetwarzania:

Zasady przetwarzania danych osobowych:

(a) prowadzenie komunikacji w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www Administratora lub przesłane do nas w wiadomości e-mail

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na Pani/Pana żądanie tj. udzielenie odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, prośba o kontakt wystosowana przez Panią/Pana przy użyciu formularza na stronie www czy też za pomocą poczty elektronicznej)

Dane osobowe (adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa pracodawcy, stanowisko) przechowywane są przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, gdy zostanie zgłoszona w sprawie reklamacja, żądanie itp. (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy/relacji), o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie komunikacji drogą elektroniczną.

(b) komunikacja z osobami kontaktującymi się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych (udzielanie odpowiedzi na komentarze i wiadomości etc.)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i przez okres po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia relacji/umowy).

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie komunikacji za pośrednictwem portali społecznościowych.

(c) prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („udzielona nam zgoda”)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”), która to podstawa jest samodzielną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych i nie jest wymagana zgoda. Motyw (47) Preambuły RODO stanowi, że „Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.”).

Jeżeli otrzymał/a Pani/Pan od nas ofertę lub inną informację handlową informujemy, że dane osobowe (adres e-mail, imię, nazwisko) pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana (wcześniejsze rozmowy telefoniczne i osobiste, wcześniejsza korespondencja e-mail, Pani/Pana uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Administratora) lub z innych legalnych źródeł (np. publiczne rejestry dotyczące działalności gospodarczej, wizytówki, strony www, katalogi branżowe i serwisy branżowe on-line).

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, albo do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (Art.21 RODO).

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli wniesie Pani/Pan taki sprzeciw Administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tym celu.

Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Każdą udzieloną nam zgodę ma Pani/Pan prawo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami. W przypadku wycofania zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem RODO.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas i działającym na nasze polecenie, naszym pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie (np. hosting).

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Możemy stosować tzw. profilowanie tzn. analizować historię otwieralności przez Panią/Pana e-maili, aby wysyłać Pani/Panu informacje najbardziej przydatne. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może odbywać się w wewnętrznych bazach Administratora, służących do zarządzania kontaktami, gromadzenia informacji i planowania działań marketingowych.

Powrót do listy artykułów