Rozwiązanie dla branży produkcyjnej

Rozwiązanie dla branży produkcyjnej obejmuje wszystkie obszary firmy, które wpływają na proces wytwórczy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne zarządzanie produkcją, z uwzględnieniem kluczowych zmiennych.

Kompletne zarządzanie produkcją

Platforma informatyczna dla branży produkcyjnej

Korzystanie z kilku różnych systemów w firmie produkcyjnej utrudnia dostęp do danych i przepływ informacji. Zaprojektowaliśmy zintegrowane rozwiązanie dla produkcji, które zawiera w sobie funkcjonalności systemu ERP, MRP, MES i CRM. Dzięki temu zarządzanie wszystkimi procesami produkcyjnymi odbywa się w jednym systemie.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Analiza kosztów okołoprodukcyjnych

Dzięki szczegółowym analizom, uwzględniającym wytworzenia produktu, pozyskiwane ze wszystkich współpracujących obszarów (kadry i płace, księgowość, magazyn, sprzedaż, workflow), system dostarcza wiedzy na temat rzeczywistej rentowności projektów produkcyjnych. Stały dostęp do danych pozwala weryfikować opłacalność procesów i optymalizować produkcję.

Kontrola nad zapasami

System kontroluje przepływ surowca w ekosystemie produkcyjnym, monitorując stany magazynowe, dostępność surowców u dostawców, zamówione materiały, półprodukty wytwarzane w zakładzie (lub poza nim). Planowanie zaopatrzenia odbywa się w dużej części automatycznie, bieżąca realizacja zleceń przebiega płynnie, a potencjalne przestoje są w porę identyfikowane.

Dedykowane rozwiązania

Przewaga w specjalizacji

Rozwiązanie Sente dla branży produkcyjnej jest otwarte na modyfikacje, dzięki czemu każdy specyficzny proces może zostać odwzorowany w systemie. Dedykowane elementy rozwiązania odpowiadają na potrzeby poszczególnych branż.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Intuicyjny panel dla pracownika

Dostosowujemy system do procesów produkcyjnej, aby zbudować dodatkowy kanał niewerbalnej komunikacji w firmie. Pracownicy wykorzystując dedykowany interfejs mogą z poziomu jednego panelu np. sprawdzać dostępność surowców, zlecać wydania magazynowe, raportować wykonaną pracę i przeglądać dokumentację techniczną.

Integracja z ekosystemem produkcyjnym

Rozwiązanie Sente dla branży produkcyjnej posiada gotowe integracje z: oprogramowaniem do nestingu i zarządzania maszynami, systemami magazynowymi i logistycznymi oraz automatyką magazynową i szafami kanbanowymi. Rozwiązanie może również zostać zintegrowane z dowolnym systemem wykorzystywanym w firmie produkcyjnej.

Funkcjonalności w obszarze Zarządzania Produkcją

PLANY PRODUKCYJNE

Moduł daje kierownictwu firmy możliwość planowania produkcji dla poszczególnych wydziałów w oparciu o plany sprzedaży. Plany mogą dodatkowo uwzględniać nadwyżki i niedobory magazynowe wyrobów gotowych lub półproduktów. Plany te stanowią podstawę generowania planów zapotrzebowania surowcowego, a te z kolei mogą służyć do tworzenia zamówień do dostawców. Ponadto moduł umożliwia kontrolę stopnia realizacji poszczególnych planów produkcyjnych w dowolnym momencie.

HARMONOGRAMOWANIE

Jest to moduł, który umożliwia właściwe zarządzanie produkcją i ułożenie odpowiedniej kolejności wykonywania operacji produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu heurystyk umożliwia poradzenie sobie z takimi problemami jak dostępność maszyn i wykwalifikowanych pracowników czy też surowców do produkcji. Dzięki zastosowaniu macierzy przezbrojeń możliwa jest również optymalizacja ich czasów i kosztów. Jest to szczególnie istotne w przypadku linii produkcyjnych gdzie wykorzystuje się maszyny z długim czasem rozruchu, lub gdy przy uruchamianiu maszyny występują kosztowne straty materiałów i narzędzi. Moduł działa w oparciu o zdeklarowane czasy wykonania poszczególnych operacji i informuje planistę na bieżąco o powstałych odchyleniach od harmonogramu produkcji. Dzięki przyjaznej dla użytkownika prezentacji w formie wykresu Gantta umożliwia edycję naliczonych terminów realizacji oraz szybką symulację dotyczącą możliwości realizacji nowego priorytetowego zlecenia, bez naruszania innych terminów wykonania zleceń.

TECHNOLOGIA

Moduł daje sposobność do pełnego opisu produktu. Sporządza zarówno bilans materiałowy jak i opis operacji technologicznych koniecznych do wykonania, aby powstał produkt. Możliwa jest budowa kaskadowa technologii wykonania produktu, czyli opracowanie osobnej technologii na półfabrykaty wykorzystywane w wielu wyrobach gotowych co znacząco skraca czas opracowywania technologii.

KALKULACJE TECHNOLOGICZNE

Wynikiem kalkulacji jest zestaw rubryk kalkulacyjnych, zawierających poszczególne składniki kosztowe oraz ich podsumowania. Umożliwiają określenie cen ewidencyjnych wyrobów gotowych jak i badanie wpływu zmian cen surowców, kosztów eksploatacji czy zatrudnienia na planowaną marżę wynikającą ze sprzedaży produktów. Dzięki funkcjonalności modułu możliwe jest zapobieganie sprzedaży wyrobów gotowych poniżej kosztów wyprodukowania zanim zostanie ustalona cena z kontrahentem na zamówieniu sprzedaży.
Kalkulacje technologiczne są podstawą do wykonania kalkulacji poprodukcyjnej. Umożliwiają one porównanie rzeczywistych kosztów wytworzenia z planowanymi. Dają kierownictwu organizacji informacje konieczne do podjęcia trafnych decyzji kształtujących ceny sprzedaży produkowanych dóbr, jak i daje możliwość określenia najbardziej kosztownych procesów produkcyjnych. Umożliwia tym samym skupienie się na usprawnianiu procesów produkcyjnych w miejscach, które przyniosą najwięcej korzyści.

ZLECENIA I PRZEWODNIKI PRODUKCYJNE

Zlecenie produkcyjne wskazuje indeks i ilość wytwarzanego wyrobu oraz zapotrzebowanie surowcowo – materiałowe na jego realizację.
Przewodniki produkcyjne są generowane na podstawie zleceń produkcyjnych i odzwierciedlają partie wyrobu kierowane do produkcji. W przewodnikach produkcyjnych wyszczególnione są również operacje produkcyjne zdefiniowane w technologii. Dla każdej operacji produkcyjnej przewodnika można określić maszynę na której będzie wykonywana i czas kiedy powinna się rozpocząć i zakończyć (w przypadku zakupu również modułu harmonogramowania będzie się to odbywać automatycznie).

RAPORTOWANIE PRODUKCJI

Jest to zestaw gotowych modeli raportowania produkcji. Dzięki temu modułowi możliwa jest rejestracja czasu pracy poszczególnych pracowników nad zleceniem produkcyjnym, rejestracja braków produkcyjnych jak i rejestracja ilości wykonanych wyrobów gotowych. Umożliwia raportowanie wykonywanych operacji w sposób bardzo szczegółowy wręcz z podaniem numeru seryjnego wyrobu i numeru partii obrabianego surowca jak i w sposób bardzo ogólny – nawet bez rejestracji czasu pracy, a jedynie wykonania wyrobu gotowego. Dzięki temu modułowi obsługiwana jest również Kontrola Jakości w firmie i włączenie procesu KJ w proces rejestracji wykonania produkcji.

NARZĘDZIOWNIA

Moduł daje pracownikom działu produkcji sposobność ewidencjonowania narzędzi wielokrotnego użytku. W kartotece dostępne są informacje na temat liczby posiadanych, wypożyczonych i dostępnych narzędzi danego typu, a także na temat bieżących i historycznych wypożyczeń. W zależności od typu narzędzia, wypożyczenia i zwroty mogą dotyczyć pojedynczych egzemplarzy oznaczonych numerami seryjnymi lub ich grupy.

GOSPODARKA REMONTOWA

Moduł gospodarki remontowej daje pracownikom działu produkcji możliwość ewidencji planowanych przeglądów maszyn i urządzeń oraz zaistniałych awarii i wypadków. Dla każdego zdarzenia (np. przegląd, awaria, wypadek) możliwe jest zdefiniowanie ścieżki statusów (np. nowy przegląd, w realizacji, zamknięte) oraz operacji zmieniających statusy. Zawiera on konfigurowalny słownik czynności przypisanych do operacji, który umożliwia zautomatyzowanie procesu obsługi zdarzenia (np. automatyczne wystawienie dokumentu wydania części zamiennych z magazynu). W celu rozliczenia kosztów do ww. zdarzeń można przypisać faktury kosztowe oraz ewidencjonować czas pracowników. Dodatkowo moduł umożliwia ewidencję części zamiennych, dzięki czemu pracownicy mogą sprawować kontrolę na magazynie nad stanami minimalnymi części niezbędnych do utrzymania kluczowych maszyn w ruchu.

RAPORTOWANIE PRODUKCJI NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH

Za pomocą modułu możliwe jest raportowanie produkcji przy użyciu urządzeń przenośnych typu Hand-held. Za pośrednictwem urządzeń mobilnych pracownicy działu produkcji mogą przeglądać zlecenia produkcyjne, przewodniki i operacje produkcyjne, a także ewidencjonować raporty produkcyjne – ze wskazaniem pracownika, maszyny i zlecenia/przewodnika poprzez sczytywanie kodów kreskowych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się

Przykłady projektów

KONWEKTOR

Fabryka wentylatorów na wysokich obrotach

2-3

krotne skrócenie czasu zapłaty za zrealizowane zamówienie

DAGAT-ECO

Produkcja orurowania dla przemysłu motoryzacyjnego oraz dekoracyjnych grzejników

10%

zwiększenie wydajności pracy wydziału produkcyjnego

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się