Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Sente sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą we Wrocławiu
ul. Legnicka 51-53
NIP 895 171 83 79
REGON 932218559
KRS 0000772178

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:
telefon 71 78 47 900
e-mail iod@sente.pl

Adres korespondencyjny:
Sente sp. z o.o. sp. k.
ul. Legnicka 51-53
54-203 Wrocław

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania treści marketingowych, handlowych i informacji dotyczących aktualności.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. „zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w określonym celu”

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@ sente.pl
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą współpracujące z nami firmy prowadzące mailing, administrujące naszymi serwerami, administrujące serwerami pocztowymi i stroną www.

Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania udzielonej zgody.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@sente.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. W przypadku cofnięcia zgody dane zostaną niezwłocznie usunięte, ale nie będą mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jest warunkiem zawarcia umowy na usługę wymiany informacji – niepodanie danych uniemożliwia świadczenie usługi wymiany informacji;

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne w tym do profilowania.

Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.