Komunikat dotyczący unieważnienia Zapytania ofertowego

dotacja UE

Z uwagi na trwający proces oceny i kategoryzacji jednostek naukowych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, firma Sente S.A. realizująca projekt pt.: “Rozwój firmy Sente S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu – platforma eCommerce do obsługi transakcji B2B” w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego unieważnia postępowanie na wybór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej.

Nowe postępowanie będzie ogłoszone w momencie zakończenia procesu oceny i kategoryzacji jednostek naukowych przez MEiN oraz upublicznienie listy jednostek naukowych z nowymi kategoriami.

Powrót do listy artykułów