Regulamin usługi Newsletter Sente

Regulamin usługi Newsletter Sente

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. usługodawca – oznacza Sente sp. z o.o. sp. k., ul. Legnicka 51-53; 54-203 Wrocław, NIP: 8951718379, KRS: 0000772178; adres do korespondencji: newsletter@sente.pl
 2. usługobiorca – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi newsletter Sente świadczonej drogą elektroniczną;

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługa Newsletter Sente polega na przesyłaniu pocztą elektroniczną newsletterów (biuletynów informacyjnych) Sente (dalej też „My”) usługobiorcom, którzy wyrazili uprzednią zgodę na ich otrzymywanie,
 2. Usługa Newsletter Sente jest bezpłatna,
 3. Newslettery Sente mogą zawierać informacje handlowe tj. przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sente oraz informacje niebędące informacją handlową przykładowo mogą to być informacje o wydarzeniach z rynku, nowościach rynkowych, trendach rynkowych,
 4. Newslettery Sente są elementem marketingu bezpośredniego Sente,
 5. Każdy newsletter Sente i niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie jest utworem rozpowszechnionym w rozumieniu tej ustawy;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Sente niezbędne jest:
 • posiadanie urządzenia końcowego (np. komputer PC, laptop, tablet, telefon, smartfon, smart TV) oraz
 • dostęp usługobiorcy do sieci Internet oraz
 • posiadanie adresu e-mail (adresu elektronicznego);

b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

 1. Wypełniając ustawowy obowiązek Sente, informuje, że podczas komunikacji z nami, w tym poprzez formularz rejestracyjny i pocztę elektroniczną, zakazane jest dostarczanie nam przez usługobiorcę, treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Z usługi newsletter Sente Korzystać może każda osoba zainteresowana, która:
 • spełni wymagania techniczne określone w regulaminie
 • poda swój adres e-mail, na który ma być przesyłany newsletter oraz
 • wyrazi zgodę na otrzymywanie newsletterów Sente (zapisze się na newsletter)
 1. na podany adres e-mail wyślemy wiadomość e-mail (propozycję zawarcia umowy) z:
  1. treścią niniejszego regulaminu
  2. klauzulą informacyjną RODO usługi newsletter Sente
  3. linkiem do polityki prywatności
  4. linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie oznaczać będzie zawarcie umowy o świadczenie usługi newsletter Sente,
 2. Usługa Newsletter Senta skierowana jest do osób pełnoletnich. Tym samym Usługobiorca może zawrzeć z nami umowę, gdy jest osobą pełnoletnią,
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter Sente nastąpi w ciągu 60 dni liczonych od momentu potwierdzenia zapisu na newsletter ( pkt. 3.2 d),
 4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter Sente zawarta zostaje na czas nieoznaczony,
 5. Umowa o świadczenie z usługi Newsletter Sente może być wypowiedziana przez usługobiorcę lub usługodawcę w dowolnym momencie. Wypowiedzenie umowy ma skutek w ciągu 48 godzin liczonych od przyjęcia wypowiedzenia,
 6. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez rezygnację z subskrypcji (w każdym wysyłanym newsletterze będzie znajdował się link do wypisania się z newsletter, tzw. unsubscribe link) lub kontaktując się z nami pod adresem newsletter@sente.pl.

4) tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamację można złożyć w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres newsletter@sente.pl, listem poleconym, lub osobiście w siedzibie Sente,

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) Nazwę/Imię i Nazwisko zgłaszającego

b) Dane kontaktowe zgłaszającego

c) Powód reklamacji

d) Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji

 1. Rozpatrzymy reklamację niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni licząc od momentu jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni, o czym zgłaszający zostanie poinformowany;

Postanowienia końcowe

 1. Pozyskane dane osobowe (adres e-mail) będziemy przetwarzać w sposób opisany w dokumencie „Klauzula informacyjna RODO usługi newsletter Sente”,

 2. Przetwarzanie metadanych odbywa się wg zasad opisanych w Polityce prywatności Sente,

 3. Przekazane w newsletterach Sente informacje mają charakter ogólny, zawierają nasze opinie, poglądy i nie mogą być traktowane jako porada prawna – przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności, lub decyzji należy zasięgnąć porady prawnej, porady specjalistycznej, technicznej, branżowej,

 4. Wypełniając ustawowy obowiązek Sente, informuje o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, które mogą wystąpić pomimo stosowania przez Sente środków zabezpieczających, są to w szczególności, ale nie wyłącznie: złośliwe oprogramowania (przykładowo wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, ransomware, keylogger, dialer, hoax.wirusy, robaki, spyware), programy szpiegujące, spam, włamania do systemu teleinformatycznego przez hakerów, możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (wiadomości z prośbą o ujawnienie hasła, np. w celu „zweryfikowania konta” lub innego typu próba nielegalnego pozyskania poufnych danych z wykorzystaniem poczty elektronicznej i/lub strony internetowej, w której sprawca podszywa się pod inną osobę lub instytucję i/lub prezentuje się jako legalna firma czy osoba ciesząca się dobrą opinią). Usługobiorca może również minimalizować ryzyko zagrożeń poprzez stosowanie środków technicznych adekwatnych do tego ryzyka w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez: dokonywanie aktualizacji oprogramowania, włączoną zaporę sieciową, posiadanie programów antywirusowych, regularne skanowanie komputera programem antywirusowym, korzystanie z legalnego oprogramowania posiadającego wsparcie producenta oprogramowania, czytanie okien instalacyjnych i ostrożne zachowanie w sieci Internet,

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29.06.2021,
 6. Prawem właściwym dla umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Powrót do listy artykułów