Zgoda na przesyłanie newslettera oraz klauzula informacyjna RODO (SCC)

Dok. 95 (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA Newsletter

Newsletter – GDPR Information clause

Zapoznałam/em się z „Klauzulą informacyjną RODO usługi newsletter Sente” oraz „Regulaminem usługi newsletter Sente” i wiem, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie poprzez rezygnację z subskrypcji, w sposób wskazany w newsletterze lub kontaktując się Sente. W przypadku wycofania zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klauzula informacyjna RODO usługi newsletter Sente

Zgodnie z art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” informujemy, że „Administratorem” danych osobowych (dalej „Administrator” lub „My”) jest SENTE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Legnickiej 51-53; 54-203 Wrocław.

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem e-mail: office@sente.pl lub korespondencyjnie pod adresem: SENTE S.A. ul. Legnicka 51-53; 54-203 Wrocław. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres: iodo@sente.pl lub korespondencyjnie pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych SENTE S.A. Legnicka 51-53; 54-203 Wrocław.

Pani/Pana dane osobowe (służbowy adres e-mail, imię, nazwisko) są przetwarzane w celach wysyłki newslettera. Dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana. Dane te przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („zgoda osoby której dane dotyczą”). Dane będziemy przetwarzać do czasu odwołania udzielonej nam zgody / rezygnacji z subskrypcji newslettera bądź też do zakończenia wydawania newslettera (w zależności od tego co nastąpi wcześniej). Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przesyłanie Państwu newslettera Sente.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców osobom upoważnionym przez nas i działającym na nasze polecenie, naszym pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.

Dane osobowe (adres e-mail) mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do HubSpot za pomocą której rozsyłany jest nasz newsletter (w celu wykonania kopii zapasowej) Podmiot ten te gwarantuje, ze dane osobowe (adres e-mail) przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, są bezpieczne ponieważ przekazanie następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych na podstawie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską (SCC). Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami na dane podane powyżej.

Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem RODO.

Możemy stosować tzw. profilowanie tzn. analizować historię otwieralności przez Panią/Pana e-maili, aby wysyłać Pani/Panu informacje najbardziej przydatne. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może odbywać się w wewnętrznych bazach Administratora, służących do zarządzania kontaktami, gromadzenia informacji i planowania działań marketingowych.

Powrót do listy artykułów