Praktyczne aspekty wdrożenia PPK


Praktyczne aspekty wdrożenia PPK

PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe to nieobligatoryjny i w pełni prywatny system oszczędzania. Jest skierowany do Polaków, którzy pracują zawodowo i są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym
i rentowym, zatem zarówno do tych na etacie, jak i na umowie-zleceniu. 

PPK z perspektywy pracownika

Za przystąpienie do PPK jest odpowiedzialny pracodawca. Pracownik będący między 18 a 54 rokiem życia, zostanie przypisany do programu automatycznie, ale w każdej chwili może z niego zrezygnować i wycofać środki. Jednocześnie każdy uczestnik dokonujący rezygnacji będzie mógł przystąpić do PPK ponownie. Pracownicy między 55 a 69 rokiem życia będą mogli oszczędzać w ten sposób po złożeniu właściwego oświadczenia. Każda osoba objęta planem będzie posiadać indywidualne konto na które będą wpływać środki z trzech źródeł: od pracownika, od pracodawcy i od państwa. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze podlegają dziedziczeniu.

Standardowo wysokość podstawowej wpłaty pracownika wyniesie 2% jego wynagrodzenia. Ponadto pracownik może zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych – suma wpłaty podstawowej i dodatkowej nie może przekroczyć 4%. Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę to 1,5% wynagrodzenia pracownika. Również pracodawca może zadeklarować opłacanie wpłat dodatkowych – w tym przypadku suma także nie może przekroczyć 4%.

Ostatnie źródło wpłat stanowi państwo: raz w roku uczestnicy otrzymają dopłatę w wysokości 240 złotych. Ponadto każdy otrzyma jednorazową, wpłatę powitalną na kwotę 250 złotych.

Wdrożenie krok po kroku

Pierwszym krokiem, który musi podjąć pracodawca, jest zadeklarowanie liczby pracowników przystępujących do PPK oraz oszacowanie, ilu z nich pozostanie w programie. Można to zrobić badając stopień ich zainteresowania. 

Następny etap to wybór konkretnej instytucji finansowej, która zajmie się obsługą rachunków PPK dla pracowników. Pracodawca musi zdecydować w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub – jeśli jej nie ma – z reprezentacją pracowników. Wybierając operatora warto kierować się jego doświadczeniem oraz proponowanymi kosztami.

Obowiązek wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych został podzielony na etapy. Termin, w którym dane przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przystąpienia do programu, jest uzależniony od liczby osób w niej zatrudnionych. Od 1 lipca 2019 zostały nim objęte firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Od 1 stycznia 2020 obowiązek dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 50 osób. Kolejne ważne daty to 1 lipca 2020 i 1 stycznia 2021 – wówczas obowiązkiem zostaną objęci pracodawcy zatrudniający kolejno: co najmniej 20 osób oraz poniżej 20 osób.

Korzyści (także) dla pracodawców

Dla pracowników, PPK to wygodny sposób na oszczędzanie dodatkowych środków na emeryturę. Porównując inne dostępne systemy, wiąże się to ze stosunkowo niskimi kosztami –  koszty zarządzania wyniosą nie więcej niż 0,6 proc. wartości aktywów funduszu netto rocznie. Warto pamiętać też o dopłatach od pracodawcy i od państwa.
Pomimo nowych obowiązków, PPK to korzyści również dla pracodawców. Świadome poprowadzenie wdrożenia planów może być szansą na wzmocnienie marki pracodawcy, a tym samym korzystnie przełożyć się na relację zatrudniający-zatrudniany.

PPK w systemie ERP

System Teneum został dostosowany do zmian prawnych wynikających z wejścia w życie pracowniczych planów kapitałowych i umożliwia wygenerowanie pliku wymiany danych PPK zgodnie ze standardem rekomendowanym przez Grupę Projektową PPK opisanym w dokumencie: „Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK”. Dzięki temu nasi klienci mogą
w łatwy sposób ewidencjonować uczestników PPK oraz naliczanie składek, a także przesyłać informacje
do wybranej instytucji finansowej.