Cykl Deminga w zarządzaniu produkcją


Cykl Deminga w zarządzaniu produkcją

Choć Cykl Deminga jest działaniem doskonalącym, budzi wiele obaw i wątpliwości. Z powodu towarzyszących mu mitów, bardzo rzadko jest wykorzystywany w małych firmach. To błąd, bo skutecznie mogą z niego korzystać organizacje każdej wielkości.

Czym jest i jakie są etapy Cyklu Deminga? Jak zacząć z niego korzystać? W jaki sposób, jego zastosowanie, pomaga w zarządzaniu produkcją? Na wszystkie te pytania odpowiadam poniżej.

Czym jest Cykl Deminga?

Cykl Deminga, znany także, jako cykl PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act) to opracowana przez amerykańskiego statystyka Williama Edwardsa Deminga koncepcja, odnosząca się do zarządzania jakością. Polega ona na zastosowaniu odpowiedniego podejścia do realizacji konkretnych działań i procesów. Zgodnie z nią ciągłe doskonalenie przebiega w kilku logicznie następujących po sobie etapach. Są to: planowanie, wykonanie, sprawdzenie oraz działanie/usprawnianie.

Etapy Cyklu Deminga

Cykl Deminga jest obecnie jedną z podstawowych metod umożliwiających pracę nad doskonaleniem i poprawą jakości w organizacji. Składa się z czterech, następujących po sobie etapów.

Pierwszy etap Cyklu Deminga – planowanie

Pierwszym z nich jest etap planowania. W jego trakcie zostaje określony główny sposób działania, który ma doprowadzić do osiągnięcia celu jakościowego. Definiuje się wówczas przebieg całego procesu oraz tworzy się listę kluczowych dla projektu zadań. Określa się także przyczyny powstawania ewentualnych problemów i wybiera najkorzystniejsze rozwiązania do poradzenia sobie z nimi. W skrócie etap planowania polega na dokładnej analizie obecnej sytuacji i określeniu czynności, które są niezbędne do otrzymania efektu najwyższej jakości.

Drugi etap Cyklu Deminga – działanie

Drugim etapem jest przeprowadzanie wcześniej zaplanowanych działań. W trakcie tego etapu należy także zgromadzić wszystkie wymagane informacje oraz przetestować funkcjonowanie i efekty potencjalnych rozwiązań. W skrócie etap działania polega na przetestowaniu wybranych rozwiązań.

Trzeci etap Cyklu Deminga – sprawdzanie

Trzecim etapem jest sprawdzenie (zweryfikowanie) podjętych do tej pory działań. Sprawdza się stopień i jakość realizacji celów zawartych w ustalonym planie. Rzeczywiste wyniki zostają poddane analizie i porównane z założeniami. W skrócie etap sprawdzania polega na zbadaniu wyników i skontrolowaniu, jak wybrane i podjęte działania pozwoliły osiągnąć cel i czy można coś zrobić, by ulepszyć dany proces.

Czwarty etap Cyklu Deminga – usprawnienie

Ostatnim, czwartym, etapem jest usprawnianie. Następuje wówczas monitorowanie i kontrolowanie prawidłowej realizacji całego procesu. Jeżeli odnotowane zostaną jakiekolwiek różnice między wynikami faktycznymi a planowanymi, przeprowadza się działania korygujące. Dodatkowo zaistniałe różnice są dogłębnie analizowane tak, by wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość.

Cykl Deminga a zarządzanie produkcją

W jaki sposób system do zarządzania produkcją może wpłynąć na zastosowanie Cyklu Deminga? Zobacz, jak w praktyce może zostać wykorzystane takie rozwiązanie do zarządzania produkcją w koncepcji ciągłego doskonalenia.

Zredukowanie błędów w procesie produkcji

Czasami zdarza się tak, że w procesie produkcji regularnie pojawia się ten sam błąd.
Na przykład operatorzy danej maszyny stale zapominają wywiercić jeden otwór. Skutkuje to oczywiście częstymi reklamacjami. W takiej sytuacji należałoby przede wszystkim ustalić przyczynę takiego błędu, by wiedzieć, w jaki sposób powstał. Czy operator zwyczajnie zapomniał o danej czynności? A może techniczna identyfikacja produktu nie uwzględnia tego parametru? Jak możemy ten błąd usunąć?

Korzystając z systemu do zarządzania produkcją, w łatwy sposób możesz opatrzyć konkretny produkt notatką z komentarzem lub poglądową fotografią. Dzięki temu dowolny operator wykonujący zadanie będzie wiedział, jak dokładnie ma wyglądać i jakie detale zawierać wyrób opuszczający jego stanowisko.

Pełna kontrola norm pracy

Kolejnym obszarem w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w którym możesz wykorzystywać Cykl Deminga w praktyce jest kontrola norm czasu pracy w odniesieniu do technologii produkcji.

Do każdego wytwarzanego wyrobu dobrze jest mieć jasno sprecyzowaną technologię i szczegółowo uzupełnioną kartę produktu. Taka praktyka pozwoli na kontrolę norm wykonania i utrzymanie dobrych standardów jakości. Co więcej, trzeba pamiętać o mapowaniu. Obecnie, wiele ze stosowanych koncepcji zarządzania opiera się na podejściu procesowym. Niezwykle ważna jest zatem właściwa identyfikacja przebiegu działań wewnątrz firmy produkcyjnej, a także na styku organizacja-dostawca lub organizacja-klient.

Jak się do tego zabrać? Rozpoczynając mapowanie, zacznij od zwizualizowania ogólnego obrazu organizacji i działalności poszczególnych procesów. Następnie możesz przystąpić do bardziej lub mniej szczegółowego opisu każdego z nich. 

Wynikiem takiej identyfikacji przebiegu działań wewnątrz firmy jest mapa, ukazująca realizowane zadania w graficznej formie, której największą zaletą jest czytelność zarówno dla specjalistów danego procesu, jak i dla osób trzecich.

Dokładne zmapowanie poszczególnych procesów do każdej operacji (np. toczenia, wiercenia, wycinania) umożliwia przypisanie do nich zakładanego czasu i właściwej technologii. Umożliwia to dokładne oszacowanie m.in. czasu potrzebnego na realizację zlecenia i określenie planu pracy poszczególnych pracowników.

Tworząc mapę procesów, możesz zidentyfikować miejsca, gdzie marnotrawiony jest czas i pieniądze lub istnieje zagrożenie, że wyroby niezgodne ze specyfikacją mogą być przekazane do kolejnego procesu lub do Klienta.

Cykl Deminga w zarządzaniu produkcją – podsumowanie

Wiesz już, czym jest i z jakich etapów składa się Cykl Deminga. Jego zastosowanie umożliwi Ci nieustanne doskonalenie i poprawianie jakości w Twojej organizacji. Zacznij na spokojnie, od dokładnego odzwierciedlenia procesów na mapie. W ten sposób osiągniesz najwięcej korzyści, realizując następnie cały Cykl.