Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Finanse i księgowość

Należności i zobowiązania – efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi

Moduł ten pomaga pracownikom działu księgowości w efektywnym zarządzaniu środkami pieniężnymi, terminowym regulowaniu zobowiązań i terminowym ściąganiem należności od odbiorców. Rozrachunki są automatycznie uzupełniane podczas rejestrowania dokumentów i dekretowania kwot na konta rozrachunkowe, mogą być również tworzone z dokumentów źródłowych, jak zapisy na raporcie kasowym, z faktury sprzedaży itp. Umożliwia przejrzyste przeglądanie rozrachunków i na tej podstawie wyciąganie odpowiednich wniosków. Rachunki są uporządkowane w sposób przemyślany. Wyszukanie w ich obrębie potrzebnych informacji jest proste i szybkie. Rozwiązanie skraca czas potrzebny na rozliczanie rozrachunków i daje pewność, że są one prowadzone w sposób właściwy.

Rozliczanie rozrachunków

Moduł umożliwia wygodne dokonywanie rozliczeń (parowanie) rozrachunków tego samego kontrahenta (na tym samym koncie księgowym) w przypadku zaksięgowania np. zbiorczej płatności itp. Takie rozwiązanie automatyzuje proces rozliczeń rozrachunków i sprawia, że pracownicy nie muszą zajmować się nimi ręcznie. Wszystko odbywa się płynnie i bezbłędnie.

Kompensowanie rozrachunków

Oprogramowanie księgowe dostępne w systemie ERP Teneum X umożliwia dokonywanie kompensat pomiędzy wzajemnymi należnościami i zobowiązaniami z kontrahentami. System automatycznie podpowiada propozycję kompensaty, którą można zmodyfikować, a później po akceptacji wydrukować w celu wysłania do kontrahenta. Następnie (np. po uzyskaniu zgody od kontrahenta) kompensatę można automatycznie zadekretować i zaksięgować.

Korespondencja finansowa

System Teneum X umożliwia sprawną obsługę korespondencji seryjnej finansowej, w tym wezwań do zapłaty, not odsetkowych i potwierdzeń sald. Wezwania do zapłaty umożliwiają automatyczne stopniowanie wezwań (pierwsze wezwanie, drugie wezwanie, wezwanie przedsądowe), jeśli kontrahent zwleka z zapłatą zbyt długo. Obsługa not odsetkowych umożliwia naliczanie kwot zarówno od zobowiązań zapłaconych, jak i not częściowych, po każdej spłacie częściowej. Seryjne drukowanie dokumentów w szablonach dostosowanych do kopert znacznie skraca czas szykowania takiej korespondencji. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z pozostałymi modułami systemu księgowego.

Konta walutowe

System finansowo-księgowy Teneum X w zakresie transakcji walutowych umożliwia księgowanie w dwóch walutach równolegle, np. na kontach rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi, kontach kas walutowych i walutowych rachunków bankowych. Obroty na saldach i kontach walutowych można przeglądać, a także drukować zestawienia w obu walutach.

Rozrachunki wielowalutowe

Moduł pozwala zarządzać rozrachunkami w wymiarze wielowalutowym. Jeśli konto rozrachunkowe zostanie zdefiniowane w systemie księgowym jako konto wielowalutowe to rozrachunki rejestrowane na tym koncie będą w dwóch walutach, umożliwia to rozliczanie z kontrahentami w walucie obcej oraz obliczanie i księgowanie różnic kursowych. proces przebiega szybko i nie zabiera czasu pracowników. Różnice wynikające z różnych kursów walut są obsługiwane w tle i nie przysparzają dodatkowych obowiązków dla działu księgowego.

Różnice kursowe

Moduł obsługujący różnice kursowe podczas rejestrowania dokumentów z zapisami walutowymi w razie potrzeby automatycznie nalicza różnice kursowe od transakcji rozrachunkowych i włącza do redagowanego dokumentu, dekretując na zdefiniowane konta księgowe. Obsługa różnic kursowych jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga ingerencji pracowników.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager