Analizy

Teneum daje możliwość nieograniczonego tworzenia analiz danych z dowolnych obszarów biznesowych systemu. Informacje można zestawiać i porównywać w różnych zakresach czasowych i dziedzinowych. Wszystko po to, aby w zależności od potrzeb konkretnej firmy, działu i osoby,  dane mogły być odpowiednio przetwarzane i prezentowane. Analizy mogą być wykonywanie automatycznie co dany okres lub być zlecane jednostkowo zgodnie z bieżącymi potrzebami. Dostęp do analiz może być określony dla pracowników poszczególnych działów, menadżerów lub kadry zarządzającej. Wyniki analizy mogą być prezentowane w postaci wykresów lub tabel.

Dashboardy

System Teneum oferuje nowoczesny sposób prezentacji informacji zarządczych, za pomocą kokpitów menadżerskich, inaczej zwanych dashbordami. Mechanizm ten umożliwia operatorowi skonfigurowanie paneli, na których samodzielnie układa on zestawy danych, do których chce mieć bieżący wgląd. W ten sposób w jednym oknie mogą być widoczne aktualne wartości analiz sprzedaży, wiadomości ze skrzynki e-mail, terminarz, powiadomienia systemu czy monitory pracy firmy. Układ prezentowanej informacji może być dowolny (tabela, wykres, tabela przestawna). Bezpośrednio z kokpitu operator może wywoływać wszelkie akcje związane z oglądanymi danymi, ich modyfikacją, rozbudowywaniem ich zakresu itp. Jeszcze nigdy wcześniej dostęp do ważnej informacji nie był tak łatwy i efektywny.

Wybrane kokpity danego operatora mogą być mu również udostępnione za pomocą dedykowanych interfejsów Web i Mobile  na urządzenia przenośne typu tablet i smartphone. Dzięki temu kontakt z  firmą i bieżące monitorowanie jej kondycji może mieć charakter ciągły, również poza jej siedzibą. Dane są zawsze prezentowane w czasie rzeczywistym, bez względu na rodzaj dostępu, z którego korzysta aktualnie operator.

Monitory

Istotą wielu procesów zarządczych jest kontrolowanie tego, co się dzieje w firmie i reagowanie, kiedy przebieg tych zdarzeń odbiega od pewnej przyjętej normy. Dlatego często już forma analizy danych w postaci przeglądania raportów czy analiz jest żmudna i niewystarczająca. Potrzebne jest rozwiązanie, które sprawi, że dostęp do danych będzie szybki i efektywny. System Teneum oferuje więc mechanizm monitorów, które umożliwiają operatorowi zdefiniowanie wartości krytycznych w przedsiębiorstwie – z dowolnego obszaru dla wartości naliczonych w sprawozdaniach zarządczych. W przypadku ich przekroczenia, system sam poinformuje danego kierownika o konieczności analizy pewnych danych i podjęciu działań korygujących. Dzięki temu controlling i rachunkowość zarządcza mogą być efektywnie realizowane.

Sprawozdania hierarchiczne

Moduł stanowi podstawę dobrego i sprawnego systemu dostarczania informacji dla kierownictwa oraz ułatwia planowanie finansowe. Umożliwia definiowanie sprawozdań i raportów czerpiących dane z dowolnych źródeł danych zawartych w systemie. Narzędzia controllingu umożliwiają operatorowi budowanie sprawozdań za dowolne okresy (dni, tygodnie, miesiące kwartały, lata). Sposób definiowania algorytmów naliczających wartości w sprawozdaniu jest podobny i analogiczny do systemu makr w systemie Excel.

Hierarchia sprawozdań

Istotną cechą sprawozdań zarządczych, będących elementem wspierającym controlling finansowy, jest możliwość definiowania sprawozdania w różnych hierarchiach, tzn. w różnych dziedzinach zakresu analizowanych danych. Np. sprzedaż może być analizowana w perspektywie całej firmy, ale również w podziale na oddziały, sprzedawców itd. Albo w podziale na grupy towarowe. Poziom zagnieżdżeń hierarchii może być dowolny. Co więcej, wartości w różnych perspektywach mogą być sumowane (np. wartość sprzedaży firmy to suma wartości z poszczególnych oddziałów), albo dzielony w dół (np. przy liczeniu rentowności poszczególnych oddziałów należy podzielić koszty ogólnozakładowe na poszczególne oddziały wg zadanego klucza). W ten sposób wartości mogą być akumulowane na poziomach “wyższych”, albo dystrybuowane na poziomy niższe, gdzie brak jest bezpośrednich danych z systemu. Rachunkowość zarządcza staje się w ten sposób uporządkowana.

Planowanie finansowe i budżetowanie

Moduł sprawozdań zarządczych posiada również możliwości edycji określonych wierszy sprawozdania, w zakresie wartości planowanych. Możliwe jest edycja wielu wariantów planu danego wiersza sprawozdania. System umożliwia też generowanie wartości planu na podstawie wartości historycznych. Co ważne, poszczególne wartości (np. wielkość sprzedaży) mogą być planowane w różnych wymiarach jednocześnie (np. przez kierowników poszczególnych działów), a następnie sumowane i porównywane z wartościami planów całej firmy. Dzięki temu firma dysponuje wygodnym narzędziem planistycznym, które oferuje również mechanizmy wspierające grupową pracę nad ustaleniami oraz efektywny controlling finansowy.

Analizy wielowymiarowe - OLAP

Analiz wielowymiarowe to moduł oferujący powszechnie znany mechanizm analiz tabel przestawnych typu OLAP. Ważna cechą modułu jest to, że nie wymaga on specjalistycznego serwera hurtowni danych. Kostka OLAP może być naliczana np. raz dziennie, a potem za pomocą wbudowanych narzędzi szybko odtwarzana w interfejsie użytkownika, bez obciążania serwera bazy danych (tzw. in memory OLAP). Podczas tworzenia analizy OLAP możemy zdefiniować dowolną liczbę wymiarów analizy oraz faktów (mierników). Dzięki odpowiednio dobranym narzędziom są one w szybki sposób parametryzowane. Możliwe jest określenie sposobu naliczania faktów, sposób prezentacji, format wyświetlanych danych, progi kolorowania itp. Wygodny mechanizm zapisywania konkretnej konfiguracji kostki pozwala na przeglądanie tej samej kostki według najczęstszych sposobów, np. rozwinięcie po oddziałach, grupach produktowych, sprzedawcach, miejscach powstawania kosztów itp. Takie rozwiązanie pozwalają na bieżąco monitorować płynność finansową przedsiębiorstwa.

Hurtownia danych

W przypadku zaawansowanych projektów, rozbudowanych instalacji i dużej liczby użytkowników przeprowadzanie analiz na głównej (produkcyjnej) bazie danych nie jest efektywnym rozwiązaniem. W większych organizacjach takie analizy generują obciążenie zaburzające bieżącą pracę operacyjną. W takich przypadkach rekomendujemy wykorzystanie indywidualnej hurtowni danych, czyli odpowiednio skonfigurowanej, dodatkowej bazy danych przeznaczonej wyłącznie do celów analitycznych. Controlling w firmie działającej w dużej skali musi być zorganizowany w zindywidualizowany sposób.

Hurtownia danych wyposażona jest w reguły synchronizacji danych z bazą produkcyjną systemu Teneum. Dzięki temu, że jest ona stworzona na silnikach bazodanowych Microsoft SQL, wykorzystanie popularnych narzędzi BI jest proste i naturalne, ponieważ rozwiązania działają w tych samych środowiskach. Środowisko produkcyjne, na na którym działa firma, nie przechowuje zbędnych danych (np. historycznych poziomów stanów towarów każdego dnia) w celu zwiększenia wydajności operacyjnej. Hurtownia danych gromadzi wszelkie tego typu informacje, co pozwala na błyskawiczne pozyskanie potrzebnych w danym momencie danych, bez konieczności wykonywania przeliczeń.

Integracje z BI

System Teneum udostępnia dane wszystkim popularnych systemom BI, m.in.: Tableau, Qlik Sense, PowerBI. Wykorzystanie tych środowisk jest rekomendowane dla firm, dla których standardowe funkcje analiz i dashboardów wbudowane w system Teneum są niewystarczające. Udostępnianie danych odbywa się poprzez specjalne widoki w produkcyjnej bazie danych, widoki w hurtowni danych albo dedykowane api. W ramach dodatków dostępne są rozwiązania umożliwiające prezentację raportów systemów BI (np. Qlik Sense) bezpośrednio w oknach systemu Teneum – bez konieczności uruchamiania niezależnych narzędzi.

Umów się na bezpłatną konsultację.

Marek Górecki

Head of Business