Technologia

System MRP daje możliwość pełnego opisu produktu. Sporządza zarówno bilans materiałowy jak i opis operacji technologicznych koniecznych do wykonania, aby powstał produkt. Możliwa jest budowa kaskadowa technologii wykonania produktu, czyli opracowanie osobnej technologii na półfabrykaty wykorzystywane w wielu wyrobach gotowych co znacząco skraca czas opracowywania technologii. Dzięki temu zarządzanie produkcją odbywa się w oparciu o precyzyjne wytyczne, a procesy realizowane są szybciej.

Kalkulacja

System zarządzania produkcją umożliwia tworzenie kalkulacji, których wynikiem jest zestaw rubryk kalkulacyjnych, zawierających poszczególne składniki kosztowe oraz ich podsumowania. Umożliwiają określenie cen ewidencyjnych wyrobów gotowych jak i badanie wpływu zmian cen surowców, kosztów eksploatacji czy zatrudnienia na planowaną marżę wynikającą ze sprzedaży produktów. Dzięki funkcjonalności modułu możliwe jest zapobieganie sprzedaży wyrobów gotowych poniżej kosztów wyprodukowania zanim zostanie ustalona cena z kontrahentem na zamówieniu sprzedaży.

Kalkulacje technologiczne są podstawą do wykonania kalkulacji poprodukcyjnej. Umożliwiają one porównanie rzeczywistych kosztów wytworzenia z planowanymi. Dają kierownictwu organizacji informacje konieczne do podjęcia trafnych decyzji kształtujących ceny sprzedaży produkowanych dóbr, jak i daje możliwość określenia najbardziej kosztownych procesów produkcyjnych. Systemy zarządzania produkcją umożliwiają tym samym skupienie się na usprawnianiu procesów produkcyjnych w miejscach, które przyniosą najwięcej korzyści, wspierając w zarządzaniu produkcją.

Planowanie produkcji

System MRP daje kierownictwu firmy możliwość planowania produkcji dla poszczególnych wydziałów w oparciu o plany sprzedaży. Plany mogą dodatkowo uwzględniać nadwyżki i niedobory magazynowe wyrobów gotowych lub półproduktów. Plany te stanowią podstawę generowania planów zapotrzebowania surowcowego, a te z kolei mogą służyć do tworzenia zamówień do dostawców. Ponadto moduł umożliwia kontrolę stopnia realizacji poszczególnych planów produkcyjnych w dowolnym momencie. Rozwiązanie usprawnia całościowe planowanie produkcji i daje bieżącą kontrolę nad stopniem realizacji założonych działań.

 

Zlecenia i przewodniki produkcyjne

Zlecenie produkcyjne wskazuje indeks i ilość wytwarzanego wyrobu oraz zapotrzebowanie surowcowo – materiałowe na jego realizację. Przewodniki produkcyjne są generowane na podstawie zleceń produkcyjnych i odzwierciedlają partie wyrobu kierowane do produkcji. W przewodnikach produkcyjnych wyszczególnione są również operacje produkcyjne zdefiniowane w technologii. Dla każdej operacji produkcyjnej przewodnika w systemie MRP można określić maszynę, na której będzie wykonywana i czas kiedy powinna się rozpocząć i zakończyć. Dzięki temu planowanie produkcji, które zostało wcześniej wykonane, może być realizowane przy pełnym wsparciu systemu i kontroli procesu produkcyjnego.

Narzędziownia

Moduł daje pracownikom działu produkcji sposobność ewidencjonowania narzędzi wielokrotnego użytku. W kartotece systemu MRP dostępne są informacje na temat liczby posiadanych, wypożyczonych i dostępnych narzędzi danego typu, a także na temat bieżących i historycznych wypożyczeń. Program do zarządzania produkcją pozwala na to, aby zależności od typu narzędzia, wypożyczenia i zwroty mogą dotyczyć pojedynczych egzemplarzy oznaczonych numerami seryjnymi lub ich grupy.

Dynamiczne bilansowanie potrzeb materiałowych

System zarządzania produkcją pozwala na bieżącą kontrolę poziomu zapasów, dzięki czemu planowanie zakupów odbywa się na podstawie aktualnego zapotrzebowania dynamicznie zestawianego z poziomem posiadanych zapasów oraz dostawami w toku. Zamówienia do dostawców surowca generowane są automatycznie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu oferty przez klienta. Pracownik odpowiedzialny za zakupy ma pełen przegląd sytuacji, otrzymuje informacje o brakach, potrzebach wynikających z bieżących zamówień, na podstawie których decyduje o zleceniu dostaw. Zapasy magazynowe są redukowane, a surowce zawsze dostępne w odpowiedniej do zapewnienia ciągłości produkcyjnej ilości.

Raportowanie produkcji

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych zawiera zestaw gotowych modeli raportowania produkcji. System MRP umożliwia ewidencję czasu pracy poszczególnych pracowników nad zleceniem produkcyjnym, rejestrację braków produkcyjnych jak i rejestracja ilości wykonanych wyrobów gotowych. Umożliwia raportowanie wykonywanych operacji w sposób bardzo szczegółowy wręcz z podaniem numeru seryjnego wyrobu i numeru partii obrabianego surowca jak i w sposób bardzo ogólny – nawet bez rejestracji czasu pracy, a jedynie wykonania wyrobu gotowego. Dzięki temu modułowi obsługiwana jest również kontrola jakości w firmie i włączenie procesu kontroli w proces rejestracji wykonania produkcji.

Raportowanie produkcji na urządzeniach mobilnych

Za pomocą systemu zarządzania produkcją możliwe jest raportowanie produkcji przy użyciu urządzeń przenośnych typu Hand-held. Za pośrednictwem urządzeń mobilnych pracownicy działu produkcji mogą przeglądać zlecenia produkcyjne, przewodniki i operacje produkcyjne, a także ewidencjonować raporty produkcyjne – ze wskazaniem pracownika, maszyny i zlecenia/przewodnika poprzez sczytywanie kodów kreskowych.

Analiza powykonawcza produkcji

System MRP pozwala na szczegółową analizę procesu produkcyjnego po jego zakończeniu.  Rozwiązanie umożliwia porównanie rzeczywistych czasów wykonania operacji i zużycia materiałów do planowanych w podziale na poszczególne procesu, zamówienia, linie czy konkretne osoby. Moduł pozwala zestawiać planowane koszty wytworzenia danych towarów z rzeczywistymi. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja poprawności technologii i zarządzanie procesem jej aktualizacji i optymalizacji. Zarządzanie produkcją jest na bieżące kontrolowane. Tendencje wychwytywane przez system pozwalają zwiększać efektywność w zarządzaniu produkcją.

Umów się na bezpłatną konsultację.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu