Czym jest Sprint analityczny?


Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest Sprint analityczny w SCRUMIE i jak wygląda w praktyce?
  2. Czym różni się od Analizy przedwdrożeniowej?
  3. Jakie metodyki masz do wyboru, wdrażając rozwiązanie informatyczne w organizacji?

Czym jest Sprint analityczny?

Projekty realizowane w metodykach zwinnych charakteryzują się rozdzieleniem prac na mniejsze etapy tzw. Sprinty. Takie podejście pozwala na bieżąco weryfikować rezultaty i ich zgodność z przyjętymi założeniami. Jak wygląda to w praktyce? Jakie miejsce w tym wszystkim zajmuje Sprint analityczny? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Co to jest Sprint w SCRUMIE?

Metodyki zwinne zakładają osiąganie w krótkim czasie zauważalnych i mierzalnych efektów w projekcie. Dzięki temu Klient dostaje pierwsze działające elementy rozwiązania znacznie szybciej, niż w przypadku klasycznego podejścia. Aby było to możliwe, cały projekt zostaje podzielony na mniejsze etapy – Sprinty. Pierwszy z nich, trwa od 2 do 4 tygodni i jest poświęcony na to, by zespół pracujący nad rozwiązaniem zapoznał się z potrzebami, wymaganiami i oczekiwaniami Klienta. To na tym etapie definiuje się założenia projektu i sposób jego realizacji. W jego czasie powstaje mapa procesów biznesowych i tworzony jest zarys harmonogramu działań, założenia określające to, jakie elementy systemu będą uruchamiane po kolei. Ten etap nazywa się Sprintem analitycznym. Jego poprawne przeprowadzenie ma wpływ na powodzenie całego projektu, dlatego warto poświęcić mu odpowiednią ilość uwagi. Dzięki temu – jako klient – będziesz mieć wystarczająco dużo czasu, by ewentualne uwagi omówić z dostawcą, który natomiast będzie mieć możliwość wdrożyć adekwatne poprawki.

Jaki jest cel Sprintu analitycznego?

Najważniejszym celem Sprintu analitycznego jest zdefiniowanie założeń projektu i sposobów ich realizacji wraz z miernikami oraz spisanie szczegółowego planu wdrożeniowego. Ponadto jest to pierwszy moment, gdy następuje przedstawienie zespołu po stronie firmy, która wdraża oprogramowanie i osób zaangażowanych w przedsięwzięcie po stronie Klienta. Wszystkie elementy projektu powinny zostać zawarte w harmonogramie, który następnie będzie podstawą realizacji prac.

Jak przygotować się do Sprintu analitycznego?

Przed rozpoczęciem Sprintu analitycznego warto przypomnieć sobie cel biznesowy całego wdrożenia, który powinien zostać ustalony na etapie rozmów handlowych. Dobrze jest także jasno określić rezultaty, jakich oczekujesz po uruchomieniu systemu. 

Przed przystąpieniem do Sprintu Product Owner powinien dostarczyć zespołowi wszystkich niezbędnych do rozpoczęcia pracy informacji. Architekt Projektu powinien mieć wówczas możliwość konsultacji wymagań z kluczowymi osobami w projekcie (móc np. zaadresować prośbę o nadesłanie dodatkowych materiałów – danych na temat ilości pakowanych dziennie paczek, ilości spływających zamówień do realizacji itp.). Po ustaleniu zakresu projektu oraz celów można przechodzić do planowania pierwszych prac w trakcie Sprintu analitycznego.

Jaki wpływ na powodzenie projektu ma Sprint analityczny?

Sprint analityczny ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wdrożenia. W jego czasie zostają zdefiniowane rezultaty i mierniki sukcesu w projekcie, bez których ciężko byłoby mówić o celu, do którego on zmierza. Takie podejście pozwala nie tylko określić kierunek i zakres prac, ale też estymować czas oraz budżet potrzebny do ich realizacji.

Jak wygląda Sprint analityczny krok po kroku?

Sprint analityczny rozpoczyna projekt wdrożeniowy i trwa od 2 do 4 tygodni. Zespół rozpoczyna pracę od dokładnego zapoznania się z wymaganiami i oczekiwaniami Klienta. Następnie identyfikuje cele projektu i definiuje sposób ich realizacji. Niezwykle ważnym elementem jest również wprowadzenie Klienta w metodykę wdrożeniową – czyli opisanie tego, w jaki sposób będą przebiegać prace w projekcie (więcej na ten temat przeczytasz w kolejnym akapicie).

Po wykonaniu tych kroków powstaje mapa procesów biznesowych, które mają zostać zaprojektowane oraz zarys harmonogramu prac, który określi jakie elementy systemu będą uruchamiane w kolejnych Sprintach projektu. Następnie zainicjowany zostaje tzw. Backlog produktu, czyli spis działań i elementów rozwiązania ze wstępną wyceną pracochłonności ich realizacji.

Sprint analityczny a analiza przedwdrożeniowa

Sprint analityczny i Analiza przedwdrożeniowa są dwoma, tożsamymi ze sobą etapami rozpoczynającymi projekt wdrożeniowy, w zależności od tego, czy zdecydujesz się na metodykę zwinną, czy kaskadową. Czym się one różnią? Którą z nich wybrać? To pytanie, które zadają w zasadzie wszyscy Klienci. Mówiąc krótko:

Metodyka zwinna polega na tym, iż projekt zostaje podzielony na mniejsze etapy (tzw. Sprinty), a każdym z nich kończy się oddaniem w ręce Klienta części systemu (np. jednego modułu). Pierwszym z tych etapów jest właśnie omawiany dziś Sprint analityczny.

W przypadku metodyk kaskadowych (klasycznych) jego miejsce zajmuje Analiza przedwdrożeniowa. Zakłada ona szczegółowe omówienie potrzeb i celów oraz spisanie listy funkcjonalności i precyzyjnej dokumentacji projektowej, dokładnie określającej zakres planowanych prac i ostateczny kształt rozwiązania.

Co decyduje o wyborze konkretnego podejścia? Przede wszystkim złożoność samego projektu, oraz charakter środowiska pracy. W przypadku dynamicznie działającej organizacji, gotowej na zmiany i nowe wyzwania sprawdzi się metodyka zwinna. Jeśli natomiast oczekujesz, że projekt będzie przebiegał według ścisłych wymogów, harmonogramu i budżetu oraz jesteś pewien, że w Twoim biznesie i oczekiwaniach nic nie zmieni się przez najbliższe 3, 6 czy 9 miesięcy lepszym rozwiązaniem będzie metodyka kaskadowa.