Wsparcie dla firm w czasie kryzysu – jak realizować inwestycje rozwojowe mimo trudnej sytuacji gospodarczej?


Wsparcie dla firm w czasie kryzysu – jak realizować inwestycje rozwojowe mimo trudnej sytuacji gospodarczej?

Skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 są coraz bardziej odczuwalne dla wielu branż. Trudny czas, nie powinien być powodem wstrzymywania inwestycji rozwojowych. W związku z kolejnymi wprowadzanymi tarczami antykryzysowymi oraz innymi projektami pomocowymi, polskie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w kilku formach.

Dostępne możliwości

Do dyspozycji są programy na poziomie krajowym i regionalnym, a także dotacje unijne. Projekty różnią się od siebie pod względem parametrów, wysokości oprocentowania, czasu karencji czy dodatkowych wymagań. W większości są to inicjatywy nieoprocentowane, a pożyczki dla firm przyznawane są na podstawie weryfikacji luki płynnościowej. Niektóre z programów można łączyć, natomiast należy wtedy pamiętać  o limicie pomocy publicznej. Znaczna część instrumentów ma na celu poprawę lub zapewnienie płynności firm MŚP. 

Obecna sytuacja gospodarcza to moment na podjęcie zdecydowanych działań – planów rozwojowych nie warto odkładać, a nieplanowane inwestycje mogą być teraz szansą na wyjście z kryzysu obronną ręką. Warto zapoznać się zatem z dostępnymi możliwościami i wybrać rozwiązanie dla swojej firmy.

Przed podjęciem decyzji co wybrać, należy wziąć pod uwagę cztery kluczowe parametry i dokładnie je przeanalizować:

  • limit kwotowy
  • czas karencji
  • wysokość oprocentowania
  • zabezpieczenie

Dzięki wykonanej analizie na podstawie podanych parametrów każda firma będzie mogła wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę wsparcia.

Preferencyjne programy wsparcia dla firm

Dla zainteresowanych jest dostępnych kilka możliwości wsparcia:

Fundusze krajowe

Programy krajowe również dzielą się na kilka projektów.

Pierwszym z nich jest Tarcza finansowa PFR dla firm i pracowników. Przeznaczona jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych firm i oferuje subwencje finansowe za pośrednictwem banków. Inicjatywa jest obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki oraz innych przedstawicieli sektora bankowego. Program zakłada, że 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne. Przeznaczone środki finansowe, uzyskane dzięki Tarczy finansowej PFR, można rozdysponować na koszty prowadzonej działalności gospodarczej z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie innego przedsiębiorstwa (zakaz likwidacji). Program zakłada wsparcie dla firm w postaci wcześniejszej spłaty kredytu do maksymalnej wartości 25% wartości pożyczki, tylko na bazie specjalnej umowy i warunkach określonych w programie.

Drugim programem przygotowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz BGK jest Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP, przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm. Najważniejszą kwestią programu, o której należy wspomnieć, jest możliwość połączenia pożyczki z dotacją, dzięki czemu kapitał staje się nieoprocentowany, więc przedsiębiorca musi zwrócić jedynie pożyczony kapitał bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Maksymalny czas spłaty kredytu wynosi 6 lat, w tym możliwość “wakacji kredytowych”. 

Ostatnim programem krajowym jest udostępniona przez Agencję Rozwoju Przemysłu Pożyczka Obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Inicjatywa stanowi najlepszą opcję dla firm z sektora MŚP, jeśli są stabilne finansowo, a ich obroty sięgają powyżej 4 mln złotych. Dostępna kwota pożyczki mieści się w przedziale od 0,8 do 5 mln złotych, a okres spłaty wynosi 6 lat. Okres karencji jest natomiast wydłużony do 15 miesięcy. Ta opcja jest także obarczona prowizją przygotowawczą w wysokości 0,2%, ale można jej uniknąć wcześniejszą spłatą kredytu. Pożyczka zostaje uruchamiana jednorazowo lub w transzach.

Programy regionalne

W różnych regionach Polski udostępniono specjalne programy pożyczkowe dla firm MŚP, które są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Powstałe projekty zostały oparte na preferencyjnych warunkach, zakładając możliwość połączenia wydatków obrotowych z wydatkami inwestycyjnymi. Przewidziane są zmiany warunków wsparcia takie jak: okres spłaty, brak zbędnych formalności, zabezpieczeń, czy wydłużony czas karencji i dodatkowe “wakacje kredytowe”. Jest to pierwszy z programów wsparcia w kryzysie, który zakłada się pomoc dla firm, które miały problemy finansowe w ubiegłym roku.

Przykłady takich inicjatyw, to Śląski Pakiet Gospodarczy oraz Dolnośląska Tarcza Finansowa. W przypadku tej drugiej formy pomocy, związanej z województwem dolnośląskim, przygotowano wsparcie dla mikro, małych i średnich firm. Nabór wniosków, które można dostarczyć elektronicznie bądź bezpośrednio do Powiatowych Urzędów Pracy, potrwa do 31.12.2020 roku.

Dotacje unijne

Ostatnią z dostępnych form wsparcia dla firm są dotacje ze środków unijnych, przeznaczone dla firm technologicznych. Projekt Sieć Otwartych Innowacji (SOI) dotyczą wszystkich firm z tego sektora w Polsce. 

SOI to inicjatywa, która powstała dzięki Agencji Rozwoju Przemysłu. Skierowana jest do firm technologicznych, które posiadają swój własny produkt, nie starszy niż 3 lata. Pomoc dofinansowania wynosi 85%, a rodzaj pomocy to de minimis (jeśli ta pomoc jest wykorzystana, wtedy można skorzystać z pomocy regionalnej). Istotne jest to, że nie można wystąpić o dofinansowanie licencji oprogramowania, używanego już w firmie. Nabór wniosków trwa do końca 2020 roku. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 150 tysięcy złotych netto, maksymalnie 200 tysięcy euro. Uzyskane środki finansowe firma może przeznaczyć na: patenty lub zgłoszenia patentów, wzory użytkowe bądź zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe bądź zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej i kadrowej), prawa do chronionych odmian roślin, topografię układów scalonych oraz know-how.

Podsumowanie

Dostępnych obecnie programów wsparcia dla firm jest dużo i na pewno z czasem będą pojawiały się kolejne. Warto obserwować, co dzieje się na rynku w tym zakresie i wybrać odpowiednie rozwiązanie dla swojej organizacji.

W Sente współpracujemy z partnerami specjalizującymi się w pomocy w pozyskiwaniu funduszy – w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.