Sprzedaż

Mechanizm zamówień jest jednym z najbardziej zaawansowanych podsystemów w Teneum, wyróżniającym program spośród innych rozwiązań dostępnych na rynku. Oparty jest o definiowalne rejestry zamówień, które odpowiadają poszczególnym etapom lub stanom przetwarzania, w jakich mogą znajdować się zamówienia. W poszczególnych rejestrach dostępne są określone operacje, podczas których mogą być wykonywane m.in. takie działania, jak:

 • blokowanie towarów na potrzeby zamówienia
 • realizacje częściowe
 • generowanie dokumentów magazynowych, sprzedaży
 • generowanie zleceń produkcyjnych lub zamówień do dostawców
  rejestracja zapłaty
 • przypisanie do zlecenia transportowego
 • generowanie wiadomości e-mail i komunikatów dla operatorów
 • kontrola wprowadzanych danych oraz stanu należności Klienta

Dokumenty sprzedaży

Oprogramowanie służące do zarządzania handlem wyposażone jest w przyjazny interfejs rejestrowania, przeglądania i modyfikacji dokumentów sprzedaży. Umożliwia zdefiniowanie wielu rodzajów dokumentów, w zależności od ich charakteru obrotu gospodarczego (sprzedaż podstawowa, czy sprzedaż usług). Podstawowe typy dokumentów obsługiwane przez moduł sprzedaży, to:

 • paragon, faktura detaliczna (podlegające fiskalizacji)
 • faktura sprzedaży, faktura pro-forma
 • faktura eksportowa, wewnątrzunijna dostawa towaru
 • faktura zaliczkowa, faktura końcowa
 • faktura złotówkowa, walutowa
 • korekty (zwykłe i zbiorcze)

W momencie akceptacji dokumentu sprzedaży może następować dekretacja do dokumentu księgowego, gdyż obszar sprzedaży jest w pełni zintegrowany z obszarem finansowo – księgowym.

Rezerwacja towaru

Funkcja rezerwacji i blokad ściśle związana jest z realizacją zamówień. W przypadku blokady dana ilość zapasów jest zabroniona do wykorzystania przez innych użytkowników, a rozchód towarów z ilości zablokowanej jest możliwy tylko na rzecz dokumentów magazynowych powiązanych z danym zamówieniem sprzedaży. Jeśli zapotrzebowanie zamówienia jest większe od wielkości zapasów, to brakująca ilość jest zapisywana jako rezerwacja na rzecz przyszłej dostawy. Na podstawie blokad i rezerwacji możliwe jest zbiorcze planowanie zapotrzebowania w module zaopatrzenia.

Kody kreskowe

W trakcie redagowania pozycji dokumentu sprzedaży użytkownik może posługiwać się kodami kreskowymi towarów, a także odrębnymi kodami dla opakowań zbiorczych.

Zarządzanie cenami sprzedaży

Program zarządzający sprzedażą umożliwia wprowadzenie i rejestrację wielu cenników. Każdy może mieć oznaczony termin obowiązywania, co pozwala na rejestrowanie i kształtowanie cen z wyprzedzeniem. W łatwy sposób umożliwia definiowanie cenników cząstkowych (np. dla Klientów indywidualnych, kluczowych), czy też specjalnych cenników promocyjnych. Cenniki mogą być redagowane w złotówkach lub w walutach obcych. Cenniki w walutach obcych mogą być wykorzystywane także w sprzedaży krajowej.

Reguły obliczania cen

System Teneum w obszarze handlu i dystrybucji zawiera mechanizm automatycznego naliczania cen sprzedaży na podstawie cen zakupu i pozwala na:

 • definiowanie stałych marż, narzutów, upustów od cen katalogowych na poszczególne grupy towarowe, towary od danego dostawcy, czy producenta
 • automatyczne tworzenie cennika i aktualizację cen zakupu
 • przeliczanie wartości jednego cennika w zależności do innego
 • przeliczanie wartości cen wg indywidualnych algorytmów

Hierarchia cenników

Funkcja ta daje możliwość określenia, z jakich cenników moduł ma korzystać przy ustalaniu ceny dla Klientów danej grupy, zaznaczając priorytet każdego cennika. Mechanizm ten pozwala na efektywne zarządzanie cenami w podziale na mniejsze grupy cen – różne charakterem z punktu widzenia marketingowego.

Zarządzanie rabatami

Moduł pozwala na tworzenie tzw. reguł rabatowych. Dają one możliwość zdefiniowania zależności pomiędzy wartością rabatu udzielanego na pozycji sprzedaży, a np. konkretną grupą Klienta, wartością pozycji towarowej, ilością asortymentu na pozycji, w odniesieniu do konkretnej listy towarów lub towarów określonych przez wartość jakiegoś atrybutu. Reguły mogą posiadać również odpowiednie priorytety i określać stałą cenę. Ważną cechą systemu jest możliwość podania własnego algorytmu wyliczania cen w trakcie redagowania dokumentu, np. w zależności od ilości dni do momentu przeterminowania towaru.

Promocje pakietowe

Program do zarządzania handlem umożliwia definiowanie i automatyczne podpowiadanie promocji pakietowych w trakcie redagowania dokumentu sprzedaży. Promocje pakietowe polegają na przyznaniu klientowi prawa do otrzymania pewnej pozycji z asortymentu za darmo lub po obniżonej cenie, pod warunkiem zakupienia określonej ilości innego towaru.

Fakturowanie dokumentów magazynowych

System zawiera mechanizm umożliwiający zbiorcze fakturowanie dokumentów magazynowych wydania zewnętrznego (WZ).

Mechanizm ten umożliwia m.in:

 • analizę dokumentów magazynowych WZ nieposiadających powiązanych dokumentów sprzedaży
 • łatwe kompletowanie zbioru dokumentów jednego klienta, które mają być ujęte na jednym dokumencie sprzedaży
 • fakturowanie dokumentów WZ wystawionych w innych oddziałach firmy

Po zatwierdzeniu listy dokumentów, dokument sprzedaży z pozycjami jest generowany automatycznie.

Faktury zaliczkowe

Moduł umożliwia ścisłą kontrolę nad procesem rozliczania faktur zaliczkowych przez faktury towarowe. Jedną zaliczkę można rozliczać wieloma fakturami towarowymi, jak również jedna faktura towarowa może rozliczyć wiele zaliczek.

Obrót zagraniczny

System Teneum umożliwia prowadzenie handlu wewnątrzunijnego oraz eksportu poprzez rejestrację dokumentów WDT oraz faktur eksportowych. Program wspomaga redagowanie dokumentów sprzedaży w walutach obcych oraz ich wydruk w języku angielskim i niemieckim.

Faktury elektroniczne

Program daje możliwość wystawiania faktur sprzedaży opatrzonych podpisem elektronicznym. Posiada ewidencję, którzy kontrahenci wyrazili zgodę na elektroniczny obieg dokumentów sprzedaży.

Obsługa drukarek fiskalnych

Moduł daje sposobność komunikacji systemu z drukarkami fiskalnymi. Obsługuje najpopularniejsze drukarki dostępne na polskim rynku (standardy PSION i ELZAB). Umożliwia drukowanie paragonów fiskalnych, dokumentów przyjęć/zwrotu opakowań zwrotnych, jak również wykonywanie codziennych zadań, np. tworzenie dobowych raportów fiskalnych. Unikalną możliwością modułu jest współdzielenie jednego urządzenia fiskalnego pomiędzy różne stanowiska pracy.

Zakupy

Dokumenty zakupu

Moduł daje sposobność ewidencji faktur zakupu:

 • krajowych
 • zaliczkowych i końcowych
 • korygujących

W trakcie wprowadzania dokumentu zakupu program podpowiada zamówienia oczekujące na realizację jakie zostały zewidencjonowane względem danego dostawcy. Na podstawie wybranych zamówień podpowiadane są pozycje towarowe. Użycie kodów i symboli dostawcy podczas tworzenia dokumentów skraca dodatkowo czas wprowadzania dostaw.

Rozliczanie kosztu zakupu

Moduł pozwala automatycznie rozliczać koszt usług związanych z zakupem (transport, ubezpieczenie) poprzez zwiększenie cen zakupionego towaru i wyliczanie cen nabycia.

Fakturowanie dokumentów PZ

Program umożliwia szybkie i sprawne rejestrowanie faktur zakupu do wcześniej przyjętych dokumentów PZ, łączenie zamówień, a także automatyczne generowanie korygujących not magazynowych w przypadku niezgodności cen zakupu między PZ a fakturą. Możliwe jest niezależne rejestrowanie dokumentu PZ i faktury zakupu, a następnie łączenie ich w pary, powodujące rozliczenie wartościowe zakupu. Funkcja łączenia w pary umożliwia podłączenie wielu faktur zakupu do jednego dokumentu PZ jak również wielu dokumentów PZ do jednej faktury.

Zamówienia zakupu

Obsługa zamówień zakupu odbywa się na podobnej zasadzie, co obsługa zamówień sprzedaży. Wspólna baza danych daje możliwość redagowania, podglądu, akceptacji, korekty, a także archiwizacji zamówień magazynowych przez odpowiednio uprawnionych do tego operatorów. Moduł umożliwia drukowanie upoważnienia do odbioru towaru od dostawców.

Cenniki dostawców

Moduł pozwala ewidencjonować cenniki dostawców nawet na towary niezarejestrowane w kartotece towarowej.

Gospodarka magazynowa

Program magazynowy

To jeden z głównych modułów obszaru handlu i dystrybucji. W nim skupione są wszelkie funkcjonalności związane z ewidencją obrotu magazynowego, wyceną zapasów magazynowych, zarządzanie obrotem towarowym i stanami magazynowymi. Program do obsługi magazynu stanowi kompletne wsparcie procesów intralogistycznych w firmach handlowych.

Rejestrowanie dokumentów

Program magazynowy pozwala ewidencjonować wszelkie dokumenty magazynowe przychodowe i rozchodowe, a także korygujące. Umożliwia rozliczanie wartościowe magazynu według cen ewidencyjnych, FIFO, LIFO, a także cen średnich ważonych. Dokumenty mogą być rejestrowane ręcznie lub generowane automatycznie do zamówień lub faktur.

Jednostki miar

Program do obsługi magazynu daje możliwość operowania jednostkami zbiorczymi i przeliczeniami, zarówno dla jednostek logistycznych (np. palety), jak i jednostek cenowych. Może przeliczać różnego typu sekcje (np. m2 na sztuki), z zastosowaniem przeliczników stałych lub zmiennych.

Zarządzanie stanami magazynowymi

System magazynowy pozwala na przeglądanie stanów towarów, z możliwością wglądu w historię przeszłych i prognozę przyszłych obrotów oraz tworzenie zbiorczych zestawień w ramach oddziałów lub całej firmy. Dzięki temu możliwe jest efektywne zarządzanie stanami magazynowymi.

Noty magazynowe wartościowe

W przypadku zmiany ceny zakupu towaru program do obsługi magazynu daje sposobność zarejestrowania noty magazynowej generującą zmianę wartości dokumentu zakupu. Powoduje to automatyczną zmianę wartości magazynu (jeśli towar jest na stanie) lub zmianę wartości wszystkich dokumentów, na których ten towar był wydany. Zmiana wartości jest propagowana kaskadowo, jeśli towar ten został przyjęty do innego magazynu, bądź jeśli jest surowcem w procesie produkcji. Rozwiązanie pozwala na księgowanie not magazynowych wg daty ich powstania, toteż nie naruszają wartości w zamkniętych okresach księgowych.

Numery seryjne

W trakcie redagowania dokumentów możliwe jest ewidencjonowanie numerów seryjnych towarów przyjmowanych lub wydawanych, co umożliwia pełne śledzenie ruchu każdego z nich w firmie.

Partie magazynowe

W trakcie redagowania dokumentów przychodowych możliwe jest określenie symbolu przyjmowanej partii, a podczas opracowywania rozchodowych – wybór z listy dostępnych partii. Program do zarządzania stanami magazynowymi pozwala na prześledzenie, w jaki sposób towar z danej partii został rozchodowany. Partie magazynowe mogą posiadać dodatkowe atrybuty, redagowane na dokumentach zakupu, dzięki czemu program pozwala na pełną ewidencję charakterystyki danej partii.

Towary z określonym terminem ważności

Za pomocą programu magazynowego możliwe jest redagowanie terminu ważności partii w momencie przyjęcia dostawy, a także kontrolę towarów w magazynie, dla których zbliża się termin ważności.

Stany minimalne i maksymalne

W programie magazynowym możliwe jest automatyczne lub ręczne tworzenie tabel kontrolnych stanów minimalnych i maksymalnych na podstawie analiz obrotów magazynowych lub innych danych systemu. Pozwala to na planowanie zapasów, np.: w okresach trwania promocji czy zmian sezonowych.

Inwentaryzacja

Automatyzacja procesu generowania arkuszy inwentaryzacyjnych, łączenia ich, a także wystawiania dokumentów korygujących usprawnia inwentaryzację magazynów – wszystko to jest możliwe w programie do obsługi magazynu. Wykorzystanie czytnika kodów kreskowych dodatkowo ułatwia proces spisu z natury.

Zamówienia wewnętrzne

System magazynowy umożliwia ewidencję zamówień wewnętrznych przepływu asortymentu pomiędzy działami i oddziałami firmy. Ich obsługa jest analogiczna jak dla zamówień sprzedaży lub zakupu.

Opakowania zwrotne

Program do zarządzania gospodarką magazynową umożliwia przeglądanie stanów ilościowych opakowań, zarówno przekazanych do klientów, jak i pobranych od dostawców. Możliwe jest rejestrowanie dokumentów magazynowych ewidencjonujących obrót opakowań wraz z automatycznym naliczeniem kaucji, a także jej rozliczenie.

Kompletacja i montaż

Program magazynowy pozwala na automatyczne generowanie zleceń montażu do zamówień klientów oraz obsługuje proces montażu poprzez modelowanie przepływu zleceń przez odpowiednie rejestry.

Receptury montażu

Każda pozycja asortymentowa zdefiniowana jako „produkt” może posiadać jedną lub więcej receptur montażu. Określa ona jakie surowce i w jakich ilościach wchodzą w skład produktu.

Rejestry zamówień kompletacji / montażu

Program do obsługi magazynu jest wyposażony w zaawansowany mechanizm obsługi zleceń montażu umożliwiający ich prostą ewidencję, a także śledzenie postępu ich realizacji. Proces realizacji zamówienia i poszczególne jego kroki są w pełni definiowalne.

Przykładowe operacje możliwe do przeprowadzenia na zamówieniach kompletacji / montażu to:

 • akceptacja zamówienia montażu
 • wydruk zamówienia
 • pobranie surowców (wygenerowanie RW)
 • wykonanie montażu (wygenerowanie PW)
  anulowanie zlecenia
 • rezerwacja towaru, itp.

Automatyczna kompletacja

Podczas prowadzenia sprzedaży program magazynowy wykrywa niedobory poszczególnych produktów i w przypadku możliwości ich kompletacji z surowców pozwala na automatyczne wygenerowanie niezbędnych zamówień kompletacji.

Import

Oprogramowanie magazynowe umożliwia prowadzenie handlu wewnątrzunijnego oraz importu spoza Unii poprzez rejestrację dokumentów WNT i faktur wewnętrznych oraz faktur importowych. Moduł wspomaga redagowanie dokumentów w walutach obcych oraz sporządzanie deklaracji INTRASTAT. Dodatkowo umożliwia rejestrację i automatyczne rozliczanie dokumentów SAD oraz faktur transportowych krajowych i zagranicznych, pozwalając automatycznie obliczyć właściwe ceny nabycia towarów.

Spedycja i transport

Moduł wyposażony jest w mechanizm tworzenia dokumentów spedycyjnych na podstawie dokumentów magazynowych lub dokumentów zamówień, które następnie można przypisywać do zleceń transportowych / listów spedycyjnych dla wybranego spedytora, co znacznie ułatwia zarządzanie zarówno własnymi jak i obcymi zasobami spedycyjnymi.

Rozwiązanie wspiera zarówno organizację transportu i wysyłek samochodowych, jak i współpracę z firmami kurierskimi (wysyłki paczkowe, paletowe).

Pozwala m.in.:

 • przygotować listy spedycyjne właściwe dla określonych spedytorów
 • drukować etykiety spedycyjne na palety, paczki właściwe dla określonego spedytora
 • zarządzać listami wysyłkowymi, aby wszystkie paczki zostały zapakowane do transportu spedycyjnego
 • zaplanować miejsca rozładunku i załadunku
 • ustalić trasę przewozową oraz terminy wyjazdów
 • rejestrować dokumenty w ramach zlecenia transportowego z pomiarem wagi asortymentu
 • drukować zlecenia transportowe z dokumentami powiązanymi (faktury, dokumenty magazynowe) przeglądać i analizować archiwalne zlecenia transportowe

Zarządzanie kosztami spedycji

Moduł umożliwia optymalizację kosztów spedycji w przypadku korzystania z firm zewnętrznych. Daje sposobność wybrania najtańszego sposobu spedycji w zależności od odległości, wagi przesyłki czy spedytora. Na koniec miesiąca można zaimportować rozliczenie ze spedytorem, aby zweryfikować jego poprawność w zakresie listy wysyłek oraz ich kosztu transportu.

Integracja ze spedytorami

System handlowo-dystrybucyjny można zintegrować z systemami firm spedycyjnych w zakresie generowania wydruków według określonych szablonów, generowania indywidualnych oznaczeń przesyłek dla każdego ze spedytorów, czy automatycznego rozliczania kwot pobrania. Moduł pozwala na konfigurację procesu obsługi spedycji z bezpośrednią komunikacją z systemami spedytorów. Drajwery wymiany danych z konkretnymi spedytorami są dostępne w formie dodatków  i obejmują: DB Schenker, GLS, UPS, DPD, FedEx, Poczta Polska, InPost.

POS

System obsługi punktów sprzedaży pozwala na realizację wszystkich procesów związanych z obsługą klienta.

Panel sprzedaży

Moduł POS umożliwia pracownikom obsługę całościowego procesu sprzedaży stacjonarnej w jednym panelu. System POS działa w ten sam sposób zarówno online, jak i offline. Działanie punktów sprzedaży nie jest zakłócone w przypadku awarii sieci. Pracownicy mogą nieprzerwanie obsługiwać klientów, a wszelkie dane są rejestrowane w bazie systemu. Intuicycjny panel wspiera szybką obsługę sprzedaży, procesów posprzedażowych (zwroty, reklamacje), jak i wspiera działania mające na celu wzrost wartości zamówień (wsparcie programów lojalnościowych).

Rozwiązanie pozwala na:

 • szybką realizację procesu sprzedaży
 • obsługę różnych form płatności i dzielone płatności
 • błyskawiczne założenie nowej karty lojalnościowej dla klienta,
 • sprzedaż z użyciem karty (bez konieczności posiadania jej przy sobie)
 • zwrot bez paragonu oraz zwrot częściowy

Zwroty i reklamacje

System POS dostarcza funkcji, które maksymalnie ułatwiają zwrot produktów klientom. Uczestnicy programów lojalnościowych mogą zwracać produkty bez konieczności posiadania przy sobie paragonu i karty lojalnościowej, wystarczą podstawowe dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko. System obsługuje zwroty częściowe bez konieczności anulowania całego paragonu. Zwroty mogą być realizowane na kasę wymiany – podczas jednej wizyty w punkcie sprzedaży klient może zwrócić towar i pokryć zwracaną kwotą koszty kolejnych zakupów.

Rabaty na uszkodzenia

System pozwala sprzedawcom na nadanie rabatów na uszkodzone towary. W rozwiązaniu możliwe jest określenie zakresu rabatów, w ramach których można rekompensować klientom zakup towaru wadliwego.

Integracja z programami lojalnościowymi

System POS może być zintegrowany z dowolnymi programami lojalnościowymi, które wykorzystywane są w firmie. Dzięki temu klienci dokonujący zakupów w sklepach stacjonarnych mogą być obsługiwani szybko i wygodnie. Programy lojalnościowe są zarządzane w sposób jednolity we wszystkich kanałach sprzedaży, co wspiera realizację koncepcji omnichannel.

Obsługa przyjęć

Moduł umożliwia obsługę przyjęć do punktów sprzedaży wraz z weryfikacją ich poprawności, co zapewnia kontrolę poziomów stanów magazynowych pomiędzy centralą a sklepami. System obsługuje proces metkowania i przemetkowywania związany z wprowadzaniem nowego asortymentu, zmianą cen oraz promocjami – automatycznie podpowiada pracownikowi podczas przyjęcia towaru, które sztuki wymagają przygotowania nowych metek, a które zmiany aktualnych cen.

Obsługa stref rozlokowania w sklepie

Instrukcje marketingowe dotyczące rozlokowania towarów są tworzone i zarządzane w systemie Teneum. Dzięki synchronizacji z informacjami na temat poziomu sprzedaży danych produktów w poszczególnych placówkach możliwe jest generowanie profilowanych instrukcji, uwzględniających popyt w danym punkcie. Instrukcje uwzględniają ponadto informacje dotyczące wprowadzania nowych produktów do oferty oraz aktualnych promocji. Pracownicy sklepu otrzymują dokładne wytyczne dotyczące miejsca rozlokowania i sposobu ekspozycji towaru zgodnie z wyżej wymienionymi wskaźnikami.

Modyfikacje cen

Zmiany w cenach są profilowane dla każdego z punktów sprzedaży, biorąc pod uwagę towar, który aktualnie jest w nim dostępny.

Raporty sprzedażowe

Raporty dotyczące realizacji planów sprzedaży naliczane są w czasie rzeczywistym i generowane automatycznie z podziałem na regiony i poszczególne placówki. Szczegółowych danych dostarcza też Tablica Wyników.

Zarządzanie ofertą handlową

Moduł umożliwia tworzenie zaawansowanych drzew katalogowych, mechanizmów atrybutów, schematy integracyjne z dostawcami, import kartotek towarowych od dostawców, definiowanie schematów importów, deduplikacja, zaawansowane reguły promocyjne i cennikowe.

Katalog produktowy – PIM

System Teneum w obszarze handel i dystrybucja wyposażony jest w moduł PIM. Pozwala on na zaawansowane zarządzanie informacjami o towarach z możliwością budowania wielu drzew produktowych (np. różnych dla poszczególnych kanałów sprzedaży), generowania opisów o dowolnej specyfice (np. wielojęzycznych). Moduł zawiera w sobie mechanizmy definiowania atrybutów produktów, grup atrybutów i odpowiednich dla nich słowników. Pozwala również na tworzenie kategorii dynamicznych, do których towary przypisywane są automatycznie według ustalonych reguł. Ponadto każdy element drzewa katalogowego może być wykorzystywany jako źródło definiowania dowolnych akcji, np. promocji, rabatów, reguł cennikowych itd.

Import katalogów dostawców

Moduł wspiera zarządzanie ofertą handlową dzięki możliwości automatycznego importu katalogów towarowych od dostawców razem z opisami produktów, ich zdjęciami, posiadaną dostępnością itp. Rozwiązanie pozwala na pobieranie plików z systemów dostawców, zawierających katalogi towarów oraz wspiera automatyczne tworzenie kart produktów. Możliwość integracji z katalogami internetowymi dostawców znacznie przyspiesza procesy copywritingu, umożliwiając efektywną obsługę procesu budowania własnego katalogu oferty czerpiąc z danych dostawców.

Zaawansowane mechanizmy cennikowe

Moduł pozwala na tworzenie osobnych reguł cennikowych dla poszczególnych klientów lub grup klientów na podstawie dowolnie zdefiniowanych parametrów. Rozwiązanie pozwala zautomatyzować działania mające na celu przyznanie właściwemu klientowi odpowiedniej ceny, promocji (np. pakietowa, ilościowa lub łączona) czy rabatu. Wprowadzenie do programu odpowiednich reguł rabatowych i zasad promocji poprzez automatyzację tych procesów znacznie ułatwia przeprowadzenie akcji w dużo mniejszym stopniu angażując zasoby kadrowe firmy. Różna prezentacja cen czy promocji w różnych kanałach sprzedaży (witrynach własnych czy marketplace’ach) nie jest już kłopotem, bo moduły cenników i promocji umożliwiają managerom linii produktowych sprawne zarządzanie cenami produktów.

EDI

System Teneum daje możliwość elektronicznej wymiany dokumentów między kontrahentami wg standardu EDI (ang. Electronic Data Interchange). Dokumenty przesyłane w tym standardzie mogą być automatycznie importowane do systemów informatycznych kontrahentów. Wymiana EDI dotyczy faktur, zamówień oraz awizacji wysyłek.

Serwis

Umowy serwisowe

Program do zarządzania handlem i dystrybucją ewidencjonuje zawierane umowy serwisowe, na których oprócz okresu ważności umów abonamentu czy serwisowanego sprzętu, określone mogą być cenniki świadczonych usług i przedmioty objęte daną umową. Z poziomu umów serwisowych możliwe jest przeglądanie przypisanych do nich zgłoszeń serwisowych.

Zgłoszenia serwisowe

Funkcja ta umożliwia zapisywanie oraz dokonywanie operacji na zgłoszeniach serwisowych. Do każdego zgłoszenia przypisany jest typ i status. Wykonanie określonej operacji na zgłoszeniu może spowodować zmianę statusu, nadanie symbolu lub też wystawienie faktury na podstawie wykonanych i przypisanych do zgłoszenia czynności.

Zgłoszenie reklamacyjne

Moduł umożliwia obsługę zgłoszeń reklamacyjnych, wgląd w ich stan oraz sposób rozpatrzenia.

Rozliczenia sprzedawców

To moduł pozwalający na dokładne rozliczenie prowizji od sprzedaży. Umożliwia generowanie zestawień rozliczeniowych na podstawie dokumentów sprzedaży, korekt lub na podstawie zamówień. Każdy sprzedawca może mieć określoną własną tabelę prowizji zależną od wysokości marży lub obrotu, w podziale na progi. Zestawienie może być automatycznie księgowane w obszarze księgowym lub jako należność w rozliczeniach prowadzonych przez moduł sprzedaży.

Dokumenty magazynowe (Mobile)

Program do zarządzania gospodarką magazynową daje możliwość obsługi czynności realizowanych w magazynie, polegających na potwierdzaniu przez magazyniera na urządzeniu przenośnym ilości asortymentu jakie zostały określone na wcześniej wystawionych dokumentach magazynowych. Dzięki temu możliwa jest kontrola poprawności wydawanego i/lub przyjmowanego asortymentu. Moduł wspomaga weryfikację dokumentów WZ oraz PZ za pomocą czytników odczytujących kody kreskowe znajdujące się na towarach i opakowaniach. Rozwiązanie wspiera również kompletację zamówień wielopozycyjnych oraz tworzenie zestawów. System porządkuje kolejne etapy realizacji zamówień w taki sposób, aby proces kompletacji przebiegał jak najszybciej i bez pomyłek.

Inwentaryzacja

Moduł pozwala także na prowadzenie inwentaryzacji za pomocą urządzenia przenośnego i wykorzystania kodów kreskowych. W systemie zostają zdefiniowane reguły generowania inwentaryzacji na lokacjach magazynowych, wskazujące pracownikom potrzebę wykonania inwentaryzacji w odpowiednim momencie (np. każdorazowo po określonej liczbie pobrań z danej lokacji).

Umów się na bezpłatną konsultację.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu