Magazyn Wysokiego Składowania (WMS)

System WMS Sente S4 pozwala zoptymalizować procesy magazynowe, co przyczynia się do redukcji kosztów, zwiększenia wydajności pracy i poprawy jakości realizowanych zamówień. System Sente S4 WMS i logistyka staje się prostsza.

Terminowa realizacja zamówień

Szybkie przyjmownie i wydawanie towarów

System WMS wspiera zarządzanie rozmieszczeniem towaru, pomaga kierownikowi w przydzielaniu zadań poszczególnym pracownikom oraz wyznacza optymalne trasy do kompletacji przesyłek.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Wzrost wydajności pracy magazynierów

Dzięki zastosowaniu programu magazynowego WMS i urządzeń mobilnych, pracownik nie musi znać na pamięć rozłożenia towarów. System WMS podpowiada trasę kompletacji zamównień, co pozwala magazynierowi na realizację większej liczby zleceń, bez ryzyka popełnienia błędów.

Wyeliminowanie pomyłek w procesie kompletacji

Właściwe pobranie i wydanie towaru jest możliwe dzięki wykorzystaniu urządzeń przenośnych, skanujących kody kreskowe (np. handheld). Podwójny system kontroli wbudowany w programy magazynowe redukuje do minimum ryzyko występowania pomyłek.

Obniżenie kosztów składowania

Optymalizacja wykorzystania powierzchni

Program magazynowy wspiera rozlokowanie produktów, tak aby znajdowały się na odpowiednim miejscu. Przypisywanie grup rotacyjnych do regałów zgodnie z analizą ABC opartą na ilości pobrań towaru, umożliwia rozmieszczenie asortymentu na magazynie, generując zlecenia przesunięć w zależności od sezonowości obrotu.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Obniżenie kosztów obsługi

System WMS wspiera pracowników magazynu, umożliwiając szybszą zbiórkę towarów. Dzięki temu realizacja zleceń zajmuje mniej czasu, co pozwala zwiększyć liczbę zrealizowanych zamówień. A to wszystko bez konieczności zwiększania poziomu zatrudnienia.

Sprawna inwentaryzacja

System WMS umożliwia bieżącą korektę błędnych stanów na lokacjach magazynowych i przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji magazynu, bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru. Program magazynowy zapewnia dostęp do szczegółowych danych na temat aktualnej ilości towarów i ich rzeczywistego rozmieszczenia.

Funkcjonalności w obszarze WMS

MAPA MAGAZYNU

Moduł umożliwia wizualizację rozmieszczenia regałów na magazynie wraz z poziomem jego zatowarowania. Daje sposobność wyliczania odległości między obszarami magazynu oraz znajdowania optymalnej marszruty. Zapewnia magazynierowi podgląd aktualnego stanu towaru w wybranym obszarze hali. Pozwala również na wizualizację aktualnego stanu magazynowego w postaci kolorowej mapy hali.

ZLECENIA MAGAZYNOWE I STANY NA LOKACJACH

Moduł daje możliwość redagowania zleceń magazynowych: przyjęcia towaru, wydania towaru, podmiany towaru, dokładki towarów do lokacji poborowych, zlecenia sprzątania magazynu, zbiórki palet i opakowań. Pozwala na dostosowanie obiegu zleceń magazynowych do procesów funkcjonujących w firmie. Pozwala także na przechowywanie bieżącej informacji o stanie magazynu na wszystkich lokacjach w podziale na poszczególne partie towarowe.

INWENTARYZACJA

Przy pomocy modułu możliwa jest bieżąca korekta błędnych stanów na lokacjach magazynowych i przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji magazynu, bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru. Prowadzenie inwentaryzacji wydań towaru umożliwia wyłapywanie ewentualnych pomyłek magazynierów w trakcie wydawania towaru. Pozwala także na cząstkową inwentaryzację magazynu, polegającą na chwilowym wyłączeniu danego asortymentu, dostawy lub partii towaru z obrotu. Zinwentaryzowana lokacja zostaje udostępniona do obrotu zaraz po zakończeniu jej weryfikacji.

LOKACJE DYNAMICZNE

Moduł umożliwia przypisywanie grupy rotacyjnej towarów do miejsc paletowych w regałach, zgodnie z analizą ABC liczoną według ilości pobrań towaru. Przejmuje zarządzanie rozmieszczeniem towarów na magazynie i w zależności od sezonowości obrotu generuje zlecenia przesunięć tak, aby produkty stały na właściwym miejscu. Umożliwia również takie oznaczenie towaru, aby nie zmieniał on miejsca w magazynie i był stale przypisany do wybranych lokacji. Moduł wspiera także zarządzanie paletami niewymiarowymi (np. 1100×1200 mm w regałach przeznaczonych dla palet EURO).

GENERATOR MARSZRUTY

Moduł daje sposobność planowania optymalnej ścieżki przejścia dla magazynierów wg różnych kryteriów, np. najkrótsza droga do pokonania, najkrótszy czas realizacji zlecenia lub optymalne rozłożenie na palecie (najcięższe produkty szykowane jako pierwsze). Minimalizuje również puste przebiegi operatorów wózków widłowych. Wpływa na takie rozmieszczenie towarów w magazynie, aby skrócić czas ich szykowania, zgodnie z wcześniej przyjętą strategią. Pozwala na bieżące korygowanie rozmieszczenia asortymentu na magazynie, wykorzystując w tym celu codzienne analizy obrotu towarów.

OBSŁUGA PARTII TOWARÓW

Jest to mechanizm umożliwiający śledzenie ruchu poszczególnych partii towarów, opisanych konkretnymi cechami: numerami partii produkcyjnej, datą ważności. Ma to szczególne znaczenia np. w branży spożywczej, gdyż pozwala na monitorowanie terminów przydatności do spożycia.

STATYSTYKI PRACY MAGAZYNIERÓW

Moduł wspiera kadrę kierowniczą w zakresie oceny pracowników. Dzięki analizom Kierownik Magazynu może zidentyfikować pracowników najlepiej i najgorzej wykonujących swoje obowiązki i rzetelnie określić normy pracy w magazynie. Dzięki zleceniom magazynowym i rejestracji operacji dla każdego z nich, a także dzięki ewidencji rzeczywistego czasu ich wykonania, moduł dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do naliczania płac w trybie akordowym. Ponadto moduł umożliwia rejestrowanie różnego rodzaju prac dodatkowych, wykonywanych przez magazyniera, niezbędnych do płynnego funkcjonowania magazynu, które mogą mieć wpływ na ocenę pracownika, np. układanie kartonów na paletach, rozcinanie folii, zbieranie pustych palet. Dzięki temu modułowi zarejestrowany jest czas, w którym nie było zleceń do realizacji lub magazynier był wylogowany z urządzenia przenośnego, np. podczas przerwy. Jest to podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji o koniecznych zmianach w zespole obsługującym magazyn.

PANEL PAKOWANIA

Jest to mechanizm wykorzystywany na stanowisku pracy pakowacza (typu desktop). Pakowacz po sczytaniu numeru kodu kreskowego otrzymuje informację z jakich towarów zamówienie powinno się składać i czy wymaga ono dodatkowych działań (np. jest to zamówienie częściowe, na które składać się będzie druga partia lub konieczne jest dołożenie dokumentacji do zamówienia). Rozwiązanie umożliwia na weryfikację kompletności zamówienia.

ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI MAGAZYNOWYMI

Moduł wspomaga kadrę kierowniczą w reakcji na ciągłe zmiany zachodzące w magazynie, takie jak nagły skok ilości zamówień, priorytetowe wydania, brak lokacji poborowych itp.
Służą temu specjalne mechanizmy uruchamiane w tych sytuacjach:

  • właściwe zarządzanie priorytetami zleceń, aby w pierwszej kolejności wykonać najpotrzebniejsze prace
  • podział realizacji pilnego zlecenia na kilku magazynierów
  • komasacja wielu drobnych zleceń w jedno (multipicking)
  • wykorzystanie dynamicznych miejsc poborowych
  • częściowe przygotowanie zleceń magazynowych

Dzięki powyższym mechanizmom wyeliminowane zostaje ryzyko niezrealizowania zaplanowanych prac. Oprócz tego moduł ten automatycznie uruchamia szereg procedur zapewniających płynną pracę magazynu przy deficycie lokacji poborowych, bez konieczności ingerencji Kierownika Magazynu w kolejność i sposób realizacji zleceń magazynowych. Moduł wspiera zarządzanie regałami wielorzędowymi (na przykład double-deep) z pełną kontrolą kolejności zleceń magazynowych tak, aby wszystkie zadania wykonać jak najmniejszym nakładem pracy. Rozwiązanie to pozwala na znaczne zwiększenie liczby lokacji paletowych na tej samej powierzchni magazynowej, w porównaniu ze standardowym układem jednorzędowym.

MONITOR MAGAZYNU

To narzędzie przeznaczone dla kadry kierowniczej, służące do prowadzenia statystyk pracy magazynu. Informuje o zdarzeniach krytycznych, wymagających obsługi w pierwszej kolejności, np. zidentyfikowany błąd w ilości towaru na lokacji oraz o bieżącym stanie magazynu, np. liczba wolnych lokacji paletowych w podziale na rozmiary lokacji. Informacje, które mają być wyświetlane w monitorze magazynu są konfigurowalne i uzgadniane z każdym klientem indywidualnie, aby jak najlepiej wspomagać procesy decyzyjne Kierownika Magazynu.

OBSŁUGA ZLECEŃ MAGAZYNOWYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH

Moduł umożliwia realizację zleceń magazynowych przy użyciu urządzeń przenośnych typu Hand-held, współpracujących online z bazą danych, dzięki czemu kierownik magazynu otrzymuje informację o rzeczywistym postępie prac. Daje również sposobność ciągłej zmiany priorytetów zadań wykonywanych przez magazynierów, optymalizując tym samym pracę magazynu. Zapewnia także stały kontakt kierownika z magazynierami za pośrednictwem wbudowanego w module komunikatora. Dzięki możliwości pracy z wykorzystaniem kodów kreskowych i RFID moduł eliminuje pomyłki i przyspiesza pracę w trakcie inwentaryzacji towarów.

MULTIPICKING

To mechanizm, który umożliwia realizowanie zbiórki wielu zamówień składających się z kilku pozycji lub ich fragmentów jednocześnie. Ma to zastosowanie w przypadku występowania licznych zamówień, które składają się z niewielu pozycji. Pozwala to bardziej efektywnie zaplanować pracę magazyniera.

PACKINGLISTY

Rozwiązanie jest szczególnie użyteczne dla firm dystrybucyjnych, których klienci wymagają wiedzy, co dokładnie znajduje się w dostarczanych im przesyłkach. Lista pakunkowa stanowi załącznik do dokumentów przewozowych, który pozwala określić elementy znajdujące się na poszczególnych paletach i paczkach. Daje to możliwość zweryfikowania zawartość dostawy jeszcze przed jej rozpakowaniem. Packinglista sprawdza się szczególnie w przypadku obsługi firm produkcyjnych, ponieważ pozwala na szybkie znalezienie elementu lub detalu potrzebnego do realizacji otwartego zlecenia produkcyjnego. Funkcja ta umożliwia również szybkie rozpatrywanie nieuzasadnionych reklamacji, dotyczących niekompletnych dostaw.

KONTROLA ZAŁADUNKU

Moduł pozwala na weryfikację kompletności poszczególnych załadunków towaru. Kontrola załadunku odbywa się w trakcie pakowania towarów na środek transportu firmy przewozowej przy pomocy handheldów. Rozwiązanie pozwala wyeliminować pomyłki i braki w procesie załadunku towarów, dając pewność, że wszystko zostało zapakowane bez pominięcia ani jednej paczki

MAGAZYNY PODRZĘDNE

Rozwiązanie daje możliwość prowadzenia w ramach jednego magazynu fizycznego wielu magazynów logicznych. Moduł uwzględnia przesunięcia w tle między tymi magazynami. Magazyny podrzędne to mechanizm niezbędny w prowadzeniu np. magazynów komisowych, w których ułatwia zarządzanie towarem należącym do różnych podmiotów gospodarczych. Pozwala też efektywnie wykorzystać powierzchnię magazynową, bez konieczności wydzielania różnych stref.

FULFILLMENT

W obszarze zarządzania magazynem wysokiego składowania moduł umożliwia firmom świadczącym usługi fulfillment obsługę wielu klientów na jednej powierzchni magazynowej. Rozwiązanie zapewnia możliwość:

  • tworzenia i obsługi wielu magazynów wirtualnych klientów na jednym magazynie fizycznym.
  • dynamicznego przypisywania lokacji do obsługi poszczególnych magazynów wirtualnych.
  • konfigurowania standardów obsługi zleceń magazynowych dla poszczególnych umów fulfillmentowych, co pozwala na dostosowanie ich rodzaju do specyfiki każdego z klientów.
  • generowanie zestawień o operacjach na magazynach wirtualnych do modułu rozliczeń usług fullfilmentowych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się

Przykłady projektów

QUIOSQUE

W nowej szacie informatycznej - kompletny system obsługi retail i omnichannel

200%

wzrost tempa pracy w magazynie

NOVOTERM

Jedna platforma ERP, WMS, CRM dla branży dystrybucyjnej

40%

mniejsze koszty składowania

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się