System WMS

Mapa magazynu

System WMS umożliwia wizualizację rozmieszczenia regałów na magazynie wraz z poziomem jego zatowarowania. Daje sposobność wyliczania odległości między obszarami magazynu oraz znajdowania optymalnej marszruty. Zapewnia magazynierowi podgląd aktualnego stanu towaru w wybranym obszarze hali. Pozwala również na wizualizację aktualnego stanu magazynowego w postaci kolorowej mapy hali.

Zlecenia magazynowe i stany na lokacjach

System Teneum daje możliwość redagowania zleceń magazynowych: przyjęcia towaru, wydania towaru, podmiany towaru, dokładki towarów do lokacji poborowych, zlecenia sprzątania magazynu, zbiórki palet i opakowań. Pozwala na dostosowanie obiegu zleceń magazynowych do procesów funkcjonujących w firmie. Pozwala także na przechowywanie bieżącej informacji o stanie magazynu na wszystkich lokacjach w podziale na poszczególne partie towarowe.

Inwentaryzacja

Przy pomocy systemu możliwa jest bieżąca korekta błędnych stanów na lokacjach magazynowych i przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji magazynu, bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru. Prowadzenie inwentaryzacji wydań towaru umożliwia wyłapywanie ewentualnych pomyłek magazynierów w trakcie wydawania towaru. Pozwala także na cząstkową inwentaryzację magazynu, polegającą na chwilowym wyłączeniu danego asortymentu, dostawy lub partii towaru z obrotu. Zinwentaryzowana lokacja zostaje udostępniona do obrotu zaraz po zakończeniu jej weryfikacji.

Lokacje dynamiczne

System WMS pozwala na przypisywanie odpowiedniej grupy rotacyjnej produktów do miejsc paletowych znajdujących się w regałach, zgodnie z zasadami analizy ABC, liczonej według ilości pobrań towaru. Przejmuje zarządzanie rozmieszczeniem towarów na magazynie i w zależności od sezonowości obrotu generuje zlecenia przesunięć tak, aby produkty stały na właściwym miejscu. Rozwiązanie umożliwia również takie oznaczenie towaru, aby nie zmieniał on miejsca w magazynie i był stale przypisany do wybranych lokacji. Moduł wspiera także zarządzanie paletami niewymiarowymi (np. 1100×1200 mm w regałach przeznaczonych dla palet EURO). Dzięki systemowi WMS magazyn zostaje uporządkowany.

Generator marszruty

Moduł daje sposobność planowania optymalnej ścieżki przejścia dla magazynierów wg różnych kryteriów, np. najkrótsza droga do pokonania, najkrótszy czas realizacji zlecenia lub optymalne rozłożenie na palecie (najcięższe produkty szykowane jako pierwsze). System WMS minimalizuje również puste przebiegi operatorów wózków widłowych. Wpływa na takie rozmieszczenie towarów w magazynie, aby skrócić czas ich szykowania, zgodnie z wcześniej przyjętą strategią. Pozwala na bieżące korygowanie rozmieszczenia asortymentu na magazynie, wykorzystując w tym celu codzienne analizy obrotu towarów. Dzięki systemowi WMS logistyka wewnętrzmagazynowa jest zorganizowana w sposób przemyślany i możliwie najbardziej efektywny.

Obsługa partii towarów

Jest to mechanizm umożliwiający śledzenie ruchu poszczególnych partii towarów, opisanych konkretnymi cechami: numerami partii produkcyjnej, datą ważności. Ma to szczególne znaczenia np. w branży spożywczej, gdyż pozwala na monitorowanie terminów przydatności do spożycia.

Statystyki pracy magazynierów

Rozwiązanie do zarządzania magazynem wysokiego składowania wspiera kadrę kierowniczą w zakresie oceny pracowników. Dzięki analizom Kierownik Magazynu może zidentyfikować pracowników najlepiej i najgorzej wykonujących swoje obowiązki i rzetelnie określić normy pracy w magazynie. Dzięki zleceniom magazynowym i rejestracji operacji dla każdego z nich, a także dzięki ewidencji rzeczywistego czasu ich wykonania, moduł dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do naliczania płac w trybie akordowym. Ponadto, umożliwia rejestrowanie różnego rodzaju prac dodatkowych, wykonywanych przez magazyniera, niezbędnych do płynnego funkcjonowania magazynu, które mogą mieć wpływ na ocenę pracownika, np. układanie kartonów na paletach, rozcinanie folii, zbieranie pustych palet. Dzięki temu modułowi zarejestrowany jest czas, w którym nie było zleceń do realizacji lub magazynier był wylogowany z urządzenia przenośnego, np. podczas przerwy. Jest to podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji o koniecznych zmianach w zespole obsługującym magazyn WMS.

 

Panel pakowania

Oprócz procesu kompletacji, systemy magazynowe WMS muszą skutecznie wspierać proces pakowania. W Teneum zadanie to spełnia moduł Panel pakowania. Jest to mechanizm wykorzystywany na stanowisku pracy pakowacza (typu desktop). Pakowacz po sczytaniu numeru kodu kreskowego otrzymuje informację z jakich towarów zamówienie powinno się składać i czy wymaga ono dodatkowych działań (np. jest to zamówienie częściowe, na które składać się będzie druga partia lub konieczne jest dołożenie dokumentacji do zamówienia). Rozwiązanie WMS umożliwia na weryfikację kompletności zamówienia.

Packinglisty

Rozwiązanie jest szczególnie użyteczne dla firm dystrybucyjnych, których klienci wymagają wiedzy, co dokładnie znajduje się w dostarczanych im przesyłkach. Lista pakunkowa stanowi załącznik do dokumentów przewozowych, który pozwala określić elementy znajdujące się na poszczególnych paletach i paczkach. Daje to możliwość zweryfikowania zawartość dostawy jeszcze przed jej rozpakowaniem. Packinglista sprawdza się szczególnie w przypadku obsługi firm produkcyjnych, ponieważ pozwala na szybkie znalezienie elementu lub detalu potrzebnego do realizacji otwartego zlecenia produkcyjnego. Funkcja ta umożliwia również szybkie rozpatrywanie nieuzasadnionych reklamacji, dotyczących niekompletnych dostaw.

Zarządzanie zleceniami magazynowymi

Rozwiązanie wspomaga kadrę kierowniczą w reakcji na ciągłe zmiany zachodzące w magazynie, takie jak nagły skok ilości zamówień, priorytetowe wydania, brak lokacji poborowych itp.
Służą temu specjalne mechanizmy uruchamiane w tych sytuacjach:

  • właściwe zarządzanie priorytetami zleceń, aby w pierwszej kolejności wykonać najpotrzebniejsze prace
  • podział realizacji pilnego zlecenia na kilku magazynierów
  • komasacja wielu drobnych zleceń w jedno (multipicking)
  • wykorzystanie dynamicznych miejsc poborowych
  • częściowe przygotowanie zleceń magazynowych

Dzięki powyższym mechanizmom, w który wyposażony jest WMS system wyeliminowane zostaje ryzyko niezrealizowania zaplanowanych prac. Oprócz tego moduł ten automatycznie uruchamia szereg procedur zapewniających płynną pracę magazynu przy deficycie lokacji poborowych, bez konieczności ingerencji Kierownika Magazynu w kolejność i sposób realizacji zleceń magazynowych. Moduł wspiera zarządzanie regałami wielorzędowymi (na przykład double-deep) z pełną kontrolą kolejności zleceń magazynowych tak, aby wszystkie zadania wykonać jak najmniejszym nakładem pracy. Rozwiązanie to pozwala na znaczne zwiększenie liczby lokacji paletowych na tej samej powierzchni magazynowej, w porównaniu ze standardowym układem jednorzędowym.

Zlecenia magazynowe (Mobile)

System WMS daje możliwość realizacji zleceń magazynowych za pomocą urządzeń mobilnych typu Hand-held. Urządzenia współpracują online z bazą danych, dzięki czemu kierownik magazynu na bieżąco może śledzić informacje o rzeczywistym postępie prac. Daje również sposobność ciągłej zmiany priorytetów zadań wykonywanych przez magazynierów, optymalizując tym samym pracę magazynu. System WMS zapewnia także stały kontakt kierownika z magazynierami za pośrednictwem wbudowanego w module komunikatora. Dzięki możliwości pracy z wykorzystaniem kodów kreskowych i RFID moduł eliminuje pomyłki i przyspiesza pracę w trakcie inwentaryzacji towarów.

Monitor magazynu

To narzędzie przeznaczone dla kadry kierowniczej, służące do prowadzenia statystyk pracy magazynu. Informuje o zdarzeniach krytycznych, wymagających obsługi w pierwszej kolejności, np. zidentyfikowany błąd w ilości towaru na lokacji oraz o bieżącym stanie magazynu, np. liczba wolnych lokacji paletowych w podziale na rozmiary lokacji. Informacje, które mają być wyświetlane w monitorze magazynu wysokiego składowania są konfigurowalne i uzgadniane z każdym klientem indywidualnie, aby jak najlepiej wspomagać procesy decyzyjne Kierownika Magazynu.

Multipicking

Systemy magazynowe WMS zapewniają wsparcie procesu kompletacji w różnych strategiach i zakresach. Jednym z bardziej efektywnych sposobów organizacji procesu przygotowywania zamówień jest multipicking. To mechanizm, który umożliwia realizowanie zbiórki wielu zamówień składających się z kilku pozycji lub ich fragmentów jednocześnie. Ma to zastosowanie w przypadku występowania licznych zamówień, które składają się z niewielu pozycji. System Teneum  pozwala efektywniej zaplanować pracę magazyniera, dzięki nieograniczonym możliwościom tworzenia zindywidualizowanych zasad działania kompletacji w modelu multipicking.

Kontrola załadunku

Moduł pozwala na weryfikację kompletności poszczególnych załadunków przesyłek. Kontrola załadunku odbywa się w trakcie umieszczania gotowych paczek (palet, kartonów) na środek transportu firmy przewozowej przy pomocy handheldów. WMS system pozwala wyeliminować pomyłki i braki w procesie załadunku towarów, dając pewność, że wszystko zostało zapakowane bez pominięcia ani jednej paczki.

Magazyny podrzędne

W tym module system Teneum daje możliwość prowadzenia w ramach jednego magazynu fizycznego wielu magazynów logicznych. Moduł uwzględnia przesunięcia w tle między tymi magazynami. Magazyny podrzędne to mechanizm niezbędny w prowadzeniu np. magazynów komisowych, w których ułatwia zarządzanie towarem należącym do różnych podmiotów gospodarczych. Pozwala też efektywnie wykorzystać powierzchnię magazynową, bez konieczności wydzielania różnych stref.

Ocena pracy magazynierów

System do zarządzania magazynem wysokiego składowania pozwala na tworzenie kompletnych analiz na podstawie historii operacji magazynowych realizowanych przez magazynierów celem rozliczenia/ wyceny/ oceny ich pracy (zapis struktur). W ten sposób możliwa jest bieżąca jakościowa weryfikacja wykonywanych zadań, podejmowanie działań w celu ich optymalizacji oraz wprowadzanie skutecznych systemów premiowych i motywacyjnych. Dzięki systemowi WMS magazyn jest dużo lepiej kontrolowany, a osoby zarządzające magazynem mają pełen wgląd w kluczowe dane.

Umów się na bezpłatną konsultację.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu